Наукова робота викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Вернюк Ярослава Степанівна, Ярослава Вернюк (0000-0003-2978-7559) – ORCID
Кандидат філологічних наук, доцент

1. Вернюк Я.С. З матусиної школи – у заслужені майстри (До творчого портрету заслуженого майстра народної творчості України, майстра художньої вишивки з м. Рівного М.В. Шевчук). Рівне: Волинські обереги, 1999. 26 с.
2. Вернюк Я.С. Волинь у фольклористичних дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст.: Монографія / Я.С. Вернюк. Рівне: Волинські обереги, 2000. 148 с.
3. Вернюк Я.С. Волинське Полісся в народознавчих студіях Василя Скуратівського / Я.С. Вернюк. Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. Рівне: Волинські обереги, 2006. С. 106-113.
4. Вернюк Я.С. Павло Чубинський – «…апостол правди і науки». Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць, присвячений 170-річчю від дня народження Павла Чубинського. К.: Поліграфний центр «Київський університет», 2009. С. 91-97.
5. Вернюк Я.С. Городоцький музей кінця ХІХ – початку ХХ ст. у рукописних та друкованих джерелах. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, присвячені 140-річчю від дня народження Федора Штейнгеля. Рівне: О. Зень, 2010. Вип. VІІІ. С. 76-79.
6. Вернюк Я.С. Персоніфікації колискових пісень Волині та Полісся. Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. К.: Поліграфний центр «Київський університет», 2011. Вип. 34. С. 320-327.
7. Вернюк Я.С. Утвердження мистецтвом «Кобзаря» (за свідченнями художніх студій декоративного та образотворчого мистецтва Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ ст. Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецько-освітньому просторі: збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-практичної конференції (Рівне, 24 лютого 2014 р.). Рівне: Волинські обереги, 2014. С. 28-40.
8. Вернюк Я.С. Волинезнавство у наукових студіях О. Кольберга: європейський вимір нематеріальної культури. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: збірник наукових праць. Рівне: Волинські обереги, 2015. Вип. 1. С. 121-128.
9. Вернюк Я.С. Художні обриси Миколи Костомарова. М. Костомаров і його епоха: текст і контексти (до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова): збірник наукових праць / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівненський обл.. краєзнавчий музей, Рівненський державний гуманітарний ун-т, Ін-т мистецтв РДГУ. Рівне: Волинські обереги, 2017. С. 35-39.
10. Вернюк Я.С. «Три зіронькі ясні…» (Основні віхи життя і творчості заслужених майстрів народної творчості України: Ганни Леончук, Уляни Кот та Марії Шевчук): Монографія. Рівне: Волинські обереги, 2019. 147 с.

Власюк Олена Петрівна   Olena Vlasiuk (0000-0003-4454-8433) – ORCID

Кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Власюк О.П. Електронні засоби навчання як чинник підвищення ефективності дизайн-освіти. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. С. 361-365. (Index Copernicus) http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/15237
 2. Власюк О.П. Формування художнього досвіду студентів засобами декоративно-прикладного мистецтва. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика: Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. О. А. Сташук, Л. В. Крайлюк. Рівне: РДГУ, 2019. С. 178-181. URL: http://www.rshu.edu.ua/contact/naukovi-vydannia
 3. Petro Boichuк, Vitalii Honcharuk, Olena Vlasiuk. Pedagogical Conditions for Ensuring the Formation of Information and Communication Competences of Higher Education Applicants. Systematic Reviews in Pharmacy. Vol 11, Issue 11, Nov-Dec 2020. Sys Rev Pharm 2020; 11(11): 1130-1134 Scopus http://www.sysrevpharm.org/fulltext/19616-07440379.pdf?1608618185 doi:10.31838/srp.2020.11.162 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220780796
 4. Власюк О.П. Дизайн художньої кераміки в контексті науково-технічного прогресу (за творчістю Юрія Мусатова) // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну 2021.Том 4. N 1 С. 83-92. (Фахове видання. Категорія БДизайн художньої кераміки в контексті науково-технічного прогресу (за творчістю Юрія Мусатова) | Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну (knukim.edu.ua)
 5. Власюк О.П. Специфіка використання комп’ютерних технологій у професійній підготовці фахівців мистецького напряму // Нова педагогічна думка 2021. №2 С. 153-159 (Фахове видання. Категорія Б) Специфіка використання комп’ютерних технологій у професійній підготовці фахівців мистецького напряму | New pedagogical thought (roippo.org.ua)
 6. Mosendz, O., & Vlasiuk, O. (2022). Problems and prospects of the development of Ukrainian art (realities of martial law). Amazonia Investiga11(58), 74-83.Web of science amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2168/3023
 7. Власюк О.П., Артеменко Л.І. Реформування та модернізація освітнього процесу майбутнього (game-based learning). Академічні візії. 2023. Вип. 16. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/158 (Фахове видання категорії Б)
 8. Власюк О.П., Дячук А.О. Мурал як витвір мистецтва у контексті масової культури ХХІ ст. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. наук. зб. Вип. 44. Рівне: РДГУ, 2023. С. 220-225 [242 c.] (Фахове видання категорії Б)  МУРАЛ ЯК ВИТВІР МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ – Інституційний репозитарій Рівненського державного гуманітарного університету (rshu.edu.ua)
 9. Дячук А.О., Власюк О.П. Використання творів образотворчого та декоративного мистецтва в інтер’єрі приміщень з врахуванням сучасних тенденцій. «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: Журнал. Київ. 2023. № 10(16) 2023. С. 1210- 1223. (Фахове видання категорії Б) № 10(16) (2023): Вісник науки та освіти | Вісник науки та освіти (perspectives.pp.ua)
 10. Власюк О.П., Клочун А.П. Категорія свободи у філософії Григорія Сковороди в культурно-мистецьких інтерпритаціях сучасних дослідників. Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства “Афіна” кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства. Вип. 22. Рівне: ПП “Брегін”, 2023 (наукометричний збірник)

Ганжа Микола Васильович, Mykola Ganzha (0009-0000-0539-9100) – ORCID
Кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Ганжа М.В. Мистецтво дизайну в освітньому середовищі Нової української школи. Інноваційна педагогіка. Вип.13 Т.2. С. 77-81.
 2. Ганжа М.В. Використання навчально-виховних властивостей мистецтва дизайну – виклик сьогодення в освітньому середовищі. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2019. С. 181-189.
 3. Ганжа М.В. Потенціал мистецтва дизайну у формуванні художнього досвіду студентів. Інноваційна педагогіка. Вип.21 Т.1. С. 174-177.
 4. Ганжа М.В. Основи екодизайну: навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2020. 116 с.
 5. Ганжа М.В. Дефінітивний аналіз поняття «інтерактивні технології» у дослідженні процесу навчання основам екодизайну в освітньому середовищі ЗВО. Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2021. С. 152-160.
 6. Ганжа М.В. Інтерактивні технології у процесі навчання основам екодизайну. Інноваційна педагогіка. Вип. 45. С. 264-267.
 7. Ганжа М.В. Мистецькі аспекти наукових досліджень у дизайн-освіті. Інноваційна педагогіка. Вип. 56. Том 1. С. 157-160. http://innovpedagogy.od.ua/vip56

Крайлюк Любов Валентинівна Любов (Liubov) Крайлюк (Krailiuk) (0000-0001-6232-7533) – ORCID

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 1. Крайлюк Л. Rivne Artistic Textile School : formation, evolution, personalities (Рівненська школа художнього текстилю: становлення, еволюція, персоналії) / Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 39. Львів: ЛНАМ, 2019. С. 124-136. IndexCopernicus DOI: 37131/2524-0943-2019-39-08
 2. Крайлюк Л. Ремінісценції традиційної монументальної пластики в проєктній графіці Ніла Хасевича / Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика: Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  [упоряд. О. А. Сташук, Л. В. Крайлюк]. Рівне: РДГУ. 2019. С. 19-22. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/tezi_3_konf_2019_2.pdf
 3. Крайлюк Л. В., Лаврук О. І. Традиції поліського бортництва у наукових розвідках: теоретичні та практичні аспекти / Осінні наукові читання: ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Тернопіль, 27 листопада 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. С. 49-53. https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/23_conf11.19_P.2.pdf
 4. Крайлюк Л. Іванна Токар: творчий потенціал педагога / Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство. Матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. М-во культ. України, Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 195-196. https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4291/2019-kult-myst-studii-tezy-sympoziumu%29Kravchenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Крайлюк Л. Українське мистецтво спротиву першої половини ХХ ст. // Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / Упоряд. Р.М. Яців. – Частина 4. Львів: Львівська національна академія мистецтв; Інститут народознавства НАН України; Простір-М, 2020. С. 334-339.
 6. Крайлюк Л. Візуальна реклама окремих українських політичних проектів: образно-семантична складова / International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects» : conference proceedings, November 27–28, 2020. Venice : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 33-36.  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-004-9-76 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/81
 7. Крайлюк Л. Державотворчі аспекти культурно-мистецької діяльності Тараса Більчука / Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста Степана Шевчука, Рівне, 27 жовтня 2021 р. [упоряд. Л.В. Крайлюк, Р.М. Шеретюк]. Рівне: О. Зень, 2021. С. 60-64.
 8. Павлов Р., Крайлюк Л. Образно-пластичні можливості художнього текстилю в сучасній сценографії: теоретико-методологічний аспект / Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста Степана Шевчука, Рівне, 27 жовтня 2021 р. [упоряд. Л.В. Крайлюк, Р.М. Шеретюк]. Рівне: О. Зень, 2021. С. 88-91.
 9. Літвін А., Крайлюк Л. Етномотиви як чинник формотворення в сучасному художньому текстилі: теоретичний аспект/ Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста Степана Шевчука, Рівне, 27 жовтня 2021 р. [упоряд. Л.В. Крайлюк, Р.М. Шеретюк]. Рівне: О. Зень, 2021. С. 106-109
 10. Байцер М., Крайлюк Л. Особливості технології виготовлення косівської кераміки / Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста Степана Шевчука, Рівне, 27 жовтня 2021 р.[упоряд. Л.В. Крайлюк, Р.М. Шеретюк]. Рівне: О. Зень, 2021. С. 112-116.
 11. Крайлюк Л. Творчість Ніла Хасевича в контексті українського мистецтва спротиву першої половини ХХ століття. (Фахове видання. Категорія Б) Матеріали до української етнології №20 (23), ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України: 2021. С. 185-190. DOI: https://doi.org/10.15407/mue2021.20
 12. Крайлюк Л. «Здібничий» напрям діяльності мистецького об’єднання «Спокій» у контексті становлення українського дизайну / Вісник ЛНАМ № 50 / 2023, 96-101. Index Copernicus https://visnyk.lnam.edu.ua/visnyk/2023/50/lyubov-kraylyuk-96-101
 13. Крайлюк Л. Вивчення досвіду вищої мистецької освіти Польщі кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імени Степана Шевчука: форми і методи / ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: РОЛЬ АКАДЕМІЧНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ СПІЛЬНОТ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 09 листопада 2023 р.).  Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції; Київ. 2023. C. 188-192. https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3DsQjIw0H8LE5SBTmHkvZAQjixkO6UMVk-BN7u-ISlwmrlYbXyqqPA9szWxl2XMFQgs7z2lEI1maGF47whRlbZW-VakdXGVq2bkYbiaw:YZpJkdC3eAk7ikRD%26r%3D1707149476861&default_mode=view&lang=ru#start=0

Локшук Ірина Миколаївна   Iryna Lokshuk (0000-0002-3204-4644) – ORCID
Старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 1. Локшук І.М. Західне Полісся: тканини майстрів с. Велимче Ратнівського району // Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика: Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. О. Сташук, Л. Крайлюк. Рівне: РДГУ, 2019. С. 33-35. https://rshu.edu.ua/images/nauka/tezi_3_konf_2019_2.pdf
 2. Локшук І.М. Художні серпанкові тканини Рівненщини // Золоті руки майстрів / Упоряд. О. Шикало. – Радивилів: Кантрі, 2019. С. 14.
 3. Локшук І.М. Коло етнографічних розвідок Степана Шевчука // Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, краєзнавця Степана Шевчука, 27 жовтня 2021 р. / Упоряд. Л.Крайлюк, Р.Шеретюк. Рівне: О.Зень, 2021. С. 22-24.
 4. Локшук І.М. Ключові пріоритети “Дня традиційного автентичного костюма” // Мистецтво та дизайн у художній мові мінливого часу: морфолофія, семіотика, візуальність. Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 14 квітня 2022 року. Харків: ХДАДМ, 2022. С. 66-67. https://ksada.org/pdf1/konf-14.04.22.pdf
 5. Martyniv O., Tkachenko I., Lokshuk I. et al. The main trends in higher art education. Conhecimento & Diversidade. 2023. Vol. 15, no. 40. P. 78-97.  Web of Science.  DOI: https://doi.org/10.18316/rcd.v15i40.11274

Сташук Олександр Андрійович  Oleksandr Stashuk (0000-0001-8646-185X) – ORCID
Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 1. Сташук О.А. Тональне вирішення академічного рисунку в контексті сучасної мистецької освіти. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Причорноморський наук.-досл. інс-т економіки та новацій. Вип. 16. Т.2.- Одеса, 2019. – С.140-143. (Index Copernicus). http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/16/part_1/16-1_2019.pdf
 2. Сташук О.А. Дипломна робота як художній образ (за матеріалами дипломних робіт студентів) / Мистецька освіта в інформаційному суспільстві: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2021. 181 с. – С. 145 – 147. programa_mits.osvita__20-21.05.21.pdf (pnpu.edu.ua)
 1. Сташук О.А. Життям горіти, а не тліти (творчо-педагогічний феномен Степана Шевчука) / Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи: Зб. мат-в IV Міжн. наук.-практичн. конф. пам’яті Степана Шевчука. Рівне, 27.10.2021 р. – Упор. Л.В.Крайлюк, Р.М.Шеретюк. Рівне: О.Зень, 2021. 172 с. – С. 9 – 12. http://www.googl.com/search/q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA+%D0%9E.%
 2. Творчо-педагогічний феномен Степана Шевчука: Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 67, том 2. Видавничий дім “Гельветика», Дрогобицький держ. пед.. унів-т імені Івана Франка, 2023. С. 126 – 130. https://doi.org/10.24919/2308-4863/67-2-17      http://www.aphn-journal.in.ua/archive/67_2023/part_2/17.2_2023pdf    (Index Copernicus)
 3. Сташук О.А., Сташук М.О. Анімація як специфічний культурний продукт у художній практиці України: Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип.46 / упоряд. і наук. ред. В.Г.Виткалов; редкол.: Г.П.Чміль, О.С.Афоніна, С.В.Виткалов та ін.; наук. бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2023. 307 с. С.159 – 166. http//www.irbis-nbuv.gov.ua>irbis_nbuv>cgiirbis_64 (Фахове видання категорії Б)
 4. Академічний рисунок в контексті сучасної мистецької освіти: Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства. Вип 22 / За ред. проф. В.Г.Виткалова. Рівне : РДГУ, 2023. 114 с. С.59 – 64. https://kulturologiya.rshu.edu.ua/index.php?option=com_gridbox@viev=page@id=10@ltemid=267

Чернюшок Ольга Василівна  Olga Chernushok (0000-0002-2309-0569) – ORCID
Кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Чернюшок О. В. Психологічний аспект розвитку креативного мислення на заняттях із композиції. Архітектурна освіта і наука в Україні та світі :досвід і перспективи розвитку :[Монографія] /редкол. О. Л. Михайлишин(голова), П. А. Ричков, Н.В.Лушнікова та ін. Рівне:Формат – А, 2019. С. 98-103.
 2. 2. Чернюшок О. В. Феномен кольору в контексті розвитку мистецтва: Теоретико – методологічний аспект // Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності:Реалії та перспективи :Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, краєзнавця Степана Шевчука, 27 жовтня 2021р./ Упорядники Л. Крайлюк, Р. Шеретюк,. Рівне:О. Зень, 2021.С.146-152.
 3. 3. Чернюшок О. В. “Реалістична форма відтворення у знаково- символічній системі твору Ф. Кричевського (Триптих” Життя”)” Зб. Наукових статей Тернопільського Національного педагогічного університету iм. Гнатюка:”Мистецтвознавство: традиції та інновації” Вип. 1,видавництво” Гельветика”, 2023.С.40-44.

Шеретюк Руслана Миколаївна, Ruslana Sheretiuk (0000-0002-6278-0132) – ORCID
Доктор історичних наук, професор

 1. Шеретюк Р.М. Духовне майбутнє людства через призму мистецького доробку сучасної української художниці Оксани Мась. Вісник Львівської Національної академії мистецтв. Вип. 42. С. 50-54. Index Copernicus. https://visnyk.lnam.edu.ua/visnyk/2019/42/851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf
 2. Шеретюк Р., Стоколос Н. Художньо-естетичне середовище піарського шкільництва Волині (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія». 2020. Випуск 1 (11). С. 49-52. Index https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1381057
 3. Sheretiuk R. Artistic activity of the Roman Catholic Orders in the Eastern lands of the Commonwealth: outstanding personalities and monuments (the XVIIth – XVIIIth centuries). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. 2020. Vol.16. P. 8-15. Web of DOI:https://doi.org/10.24919/2519-058x.16.210907
 4. Шеретюк Р. М., Стоколос Н. Г. Ботанічні сади римо-католицького ордену піарів як складова культурно-мистецького простору Волині (ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). Сторінки історії. 2020. № 51. С. 53-63. Web of Science. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.51.2020.220175
 5. Шеретюк Р. М. Пізньобарокова скульптура сакральних споруд ордену піарів на Волині. Літопис Волині. 2021. № 24. С. 58-62. Index DOI: https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.09
 6. Шеретюк Р. М., Стоколос Н. Г. Мистецька спадщина ордену піарів на Волині у дискурсі культурних кодів модерної доби (кінець ХVІІ – перша третина ХІХ ст.): Монографія. Рівне: О. Зень, 2022. 270 с.
 7. Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г. Костел святого Іоанна Хрестителя в Дубровиці на Волині (нині – Рівненська область) – видатна пам’ятка доби пізнього бароко. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2022. Том 33 (72) № 2. С. 144-149. Index Copernicus. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2022/2.19
 8. Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г. Художньо-мистецькі надбання ордену піарів на Волині (кінець ХVІІ – перша третина ХІХ ст.). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2022. Том 33 (72) № 4. С. 307-312. Index DOI https://doi.org/10.32782/2663-5984/2022/4.46
 9. Шеретюк Р.М. «З потреби серця»: творчість польських митців на підтримку України. Українська академія мистецтва. 2022. № 32. С. 168-173. DOI: https://doi.org/10.32782/2411-3034-2022-32-23
 10. Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г. Духовно-культурні надбання ордену тринітаріїв на Волині (кінець ХVІІ – перша половина ХІХ ст.). Консенсус. 2023. № 5. С. 7-19. DOI: https://doi.org/10.31110/consensus/2023-01/007-019
 11. Шеретюк Р.М. Синергія творчості Віри Чернієнко. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2023. Вип. 50. С. 125-133. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.37131/2524-0943-2023-50-1-13

У відповідності до ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ провадження освітньої діяльності ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)

 • для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань “02 Культура і мистецтво”, спеціальностями “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”, “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, науково-педагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеовори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

Чернієнко Віра Андріївна   Vira Chernienko (0000-0002-1454-0855) – ORCID

Старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 1. Декоративна пластика «Та, що дрімає», шамотна маса, ангоби, поливи, ліплення, 35х31х31, 2019р. Національний музей заповідник українського гончарства в Опішному. Перше Міжнародне бієнале художньої кераміки ім. Василя Кричевського. Почесна грамота Національної спілки художників України.
 2. 2. Близько 40 творів на персональній виставці «Територія. Простір творця». 22.06.21-15.07.21, серед них: «Янголе мій», «Іній», «Багряне» , «Весняне», «Неземне тяжіння», «Дві чаші», «Сон Ангела», «Південна ніч», «Протилежні світи», «Покинуті крила», «Світ незримий», «Артб’єкт» і інш.
 1. Декоративна пластика «Правда-неправда», шамотна маса, поливи, 42х25х19, дві форми (диптих), 2021р. Національний музей заповідник українського гончарства в Опішному. Друге Міжнародне бієнале художньої кераміки ім. Василя Кричевського.
 2. Декоративна пластика «Праобраз», шамотна маса, ангоби, поливи, 42х25х19, 2021р. Національний музей заповідник українського гончарства в Опішному. Друге Міжнародне бієнале художньої кераміки ім. Василя Кричевського.
 3. Диптих «Равлики» теракота, 17х13х12,25х18х12 Міжнародний фестиваль-конкурс «Талант року». Лауреат 1 ступеня. Вінниця 2021
 4. Декоративний пласт «Вертеп», шамотна маса, поливи, 51х49. Міжнародний конкурс «Новорічний фестиваль». Диплом переможця. Хмельницький 2021
 5. Віра Чернієнко «Міфопоетика сакральних смислів у творчості Елеонори Білінської» // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: Реалії та перспективи» пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, краєзнавця Степана Шевчука / Рівне – 2021. РДГУ. 93-97 с.
 6. Скульптура «Неземне тяжіння», шамотна маса, ангоби, поливи, ручне ліплення, 68х32х30. Міжнародний конкурс «Промені натхнення». Диплом Гран-прі в номінації декоративно-прикладне мистецтво. Тернопіль 2022.
 7. Декоративний пласт «Проростання», шамотна маса, ангоби, полива, 30х30, 2022р. Київська державна Академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука. Стіна пам’яті. Міжнародний конкурс на кращий керамічний пласт «Бойчук і бойчуківці: сучасний погляд». Диплом лауреата за експресивність у трактуванні образів.
 8. Зооморфна пластика «Півень», червона глина, шамот, ангоби, поливи, ручна ліпка, 43х22х20. Всеукраїнський проєкт «ZooZoom II» українська кераміка-дух незламності. Національний музей українського народного декоративного мистецтва. 2023
 9. Декоративна пластика «Кров людська — не водиця..», шамотна маса, полива, ручне ліплення, 20х10х5. Декоративна пластика «Бабусина хатина», шамотна мала, ангоб, полива, ручне ліплення, 20х10х5. Проєкт «Міні-ЦеГлина 2023» з Києва до Відня.

Токар Іванна Василівна, старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 1. Участь у виставці творчих робіт Вчителів ̶ учасників 2-го Міжнародного симпозіуму «Вчитель і учень» «Текстильні візії», гобелен «Дороги» (2020 р.в.), гобелен «Біль» (2019 р.в.), Палац Мистецтв, Львів, 28.12.2020- 24.01.2021.
 2. Участь дипломних робіт, виконаних під моїм керівництвом у Міжнародній виставці «Вчитель і учень»: Віднічук Н.Й. Гран ̶ Прі в номінації «Творчий пошук»; Ткачук А.С. ІІ місце в номінації «Гобелен», Палац Мистецтв, Львів, 28.12 2020-24.01.2021.
 3. Участь у виставці «Різдвяний салон», «Крила» (2020 р.в.) об`ємно-просторова композиція, зала РООНСХУ, 2021, січень-лютий.
 4. Участь у виставці «Миттєвості весни», «Осінні спогади про весну» гобелен, зала РООНСХУ, 2021, березень.
 5. Участь у ювілейній виставці Міжнародного проекту «Екологічний ракурс-25», в залах Національного музею українського мистецтва, «Дорога» гобелен (2020 р.в.), м. Київ, 10.06.2021-11.07.2021.
 6. Участь у Всеукраїнській Шостій Трієнале Художнього Текстилю. Диптих «Крила 1» (2020 р.в.), «Крила 2» (2021 р.в.), об`ємно-просторова композиція, м. Київ, Центральний будинок художника, 28.10.2021-14.11.2021, диплом у номінації «За краще об`ємно-просторове рішення».
 7. Участь у Міжнародній виставці «Осінній Салон-21» до 30-ї річниці відновлення Незалежності України, «Дорога» гобелен (2020 р.в.), Палац Мистецтв, м. Львів, 19.112021-05.12.2021. Диплом.
 8. Участь у міжнародному пленері в м. Корець, вересень 2021.
 9. Участь у виставці ІІ Міжнародного пленеру «На межі можливого» (м. Корець) «Брама» гарячий батик (2021 р.в.), зала РООНСХУ 30.11.2021-10.12.2021.
 10. «Мала хронологія мистецьких подій і пам`ятних дат 20 століття»: Україна  ̶ світ: Локально-індивідуальний дослідницький ракурс: Довідник / Роман Яців; Львівська Національна академія мистецтв; Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, Львів: Видавництво «Апріорі» 2021, 544 с.
 11. Токар І.В. «Марта Токар: шляхи до творчої мрії» Іванна Токар. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка 20 століття: Антологія / упорядник Р.М. Яців. Частина 4. Львів: Львівська Національна академія мистецтв; інститут народознавства НАН України; «Простір» -2020-2021, 508-516 с.

Антонюк-Коберська Наталія Миколаївна, Natalia Antoniyk-Koberska (0000-0002-0156-7741) – ORCID

Старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва