Академічна мобільність студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ

Студенти кафедри образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва РДГУ неодноразово ставали учасниками закордонних програм
академічної мобільності студентів. Зокрема, вона уможливлюється і
забезпечується угодою про співробітництво і ЗВО-партнерство, укладеною
між Рівненським державним гуманітарним університетом і Університетом
Гуманістично-Природничим імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка
Польща).

Основними завданнями академічної мобільності здобувачів вищої  освіти є:

 підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення
досліджень з використанням сучасного обладнання й технологій,
опанування новітніх методів дослідження, набуття досвіду проведення
науково- дослідної роботи та впровадження її результатів;
 набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та
виробничих практик;
 можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох
документів про вищу освіту з додатками встановленого у закладах
вищоїосвіти – партнерах зразка та інформацією про існуючу в них
системуоцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;
 підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 посилення інтеграції освіти та науки, розвиток подальших наукових
досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а
також поширення знань про мову, культуру, освіту та науку України;
 підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних
взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

Взимку 2020 р. слухачами напряму «Художня освіта в галузі
образотворчого мистецтва» факультету мистецтв Жешувського університету
стали студенти 3-го курсу спеціальності 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» художньо-педагогічного факультету
РДГУ Федюра Марія і Савонік Юлія.
Восени 2021 р. слухачами напряму «Художня освіта в галузі
образотворчого мистецтва» факультету мистецтв Жешувського університету
стали студенти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація» художньо-педагогічного факультету РДГУ
Снаговська Олександра (5 курс) і Самчук Олександра (3 курс).