Обговорення проєктів оновлення освітніх програм “Образотворче та декоративне мистецтво” та “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 2021 рік

09.11.2021р. на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбулося засідання круглого столу з  обговорення 
проєкту оновлення ОП “Образотворче та декоративне мистецтво” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
та проєкту оновлення ОП “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Під час обговорення зазначено відповідність освітньо-професійних програм стандартам вищої освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, відповідність переліку обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів освітніх програм загальним та спеціальним фаховим компетентностям, програмним результатам навчання. Йшлося про періодичний перегляд освітніх програм і навчальних планів членами робочих груп під керівництвом гарантів освітніх програм, про забезпечення публічності інформації про освітні програми.

Окремо розглянули питання про запобігання та виявлення академічного плагіату не лише у наукових працях НПП і магістерських роботах здобувачів вищої освіти, але й у творах  образотворчого мистецтва, зокрема, про наявність свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Крім того, заплановано у березні 2021 року провести опитування щодо запитів працедавців у сфері освіти.