Життя кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства

– Продовжується прийом статей до фахових наукових збірників «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (напрями «мистецтвознавство» і «культурологія») категорія «Б», вип. 44 і вип. 45 та науко-метричного альманаху «Актуальні питання культурології». Вип. 22. Напрям «мистецтвознавство» МОН України конкретизовано, на пропозицію проф. Виткалова С.В. (затверджено фаховим), за спеціальностями 034 «Культурологія», 023 «Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво. Реставрація», 024 «Хореографічне мистецтво», 25 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство».

– Проф. Виткалов С.В. брав участь в акредитацій ній експертизі ОП «Реклама та відеоарт» спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за І (бакалаврським) ступенем у Харківський державній академії дизайну та мистецтв у якості представника наукової спільноти (30.01);

– Проф. Виткалов С.В. брав участь в обговоренні дисертаційного дослідження Штефюк В.Д. «Інтеркультурність акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві», поданого на здобуття наукового ступеня канд. миств.: спец. 26.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв (20.01), виконуючи функції члена Спеціалізованої вченої ради Д.26.807.02.

– НПП кафедри (Виткалов С.В., Виткалов В.Г., Травинська Ю.В.) та здобувачі вищої освіти ІІ (магістерського) ступеня (М.Шпаковська, А.Шворак, У.Кушнірук, І.Боровець, В.Савчук) завершили участь участь у міжнародному освітньому проекті (ІІ міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій») (16-28 січня), в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR та Центру Досконалості Жана Монне «Європейські Студії соціальних інновацій в освіті» (ESSIE) – 101085552 – ERASMUS-JMO-2022-COE, ініціатором якого є провідні науковці з університету Генуї (Італія), Національного університету біоресурсів і природокористування України, ПНУ ім. М.П.Драгоманова та здобули сертифікати по 180 годин кожний.

Проф. Виткалов С.В. рецензував навчально-методичний посібник викладачів циклових комісій Паламарчук Г.І. і Ткаченко Г.П. Техніко-економічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету на тему «Упровадження проектних технологій на бінарних заняттях української мови й літератури і історії та культури України».

– Проф. Виткалов С.В. брав участь у якості офіційного опонента дисертаційного дослідження Кан Інчжена «Симфонічне оркестрове виконавство Китаю ХІХ – початку ХХІ століття в контексті вестернізації та інтеграційних процесів у музичній культурі» за спец. 034 «Культурологія»; наук. кер. Качмарчик В.П.; офіц. оп. Виткалов С.В., Горбаль В.Я. / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського, 2022. Бібліогр.: С.204-225 [234 с.] (разова спеціалізована рада) (12.01).

– Як свідчить підсумковий науковий звіт за 2022 рік, поданий до наукового відділу РДГУ та декану ХПФ, НПП кафедри опубліковано: розділ у колективній монографії (Виткалов С.В., Виткалов В.Г.) (готується до друку монографія з нагоди ювілею РДГУ), а також 16 наукових статей, з яких 7 – у фахових науко-метричних виданнях категорії «Б» (13 та, відповідно, 6 – у Виткалова С.В. і Виткалова В.Г.), стаття – у науко-метричному виданні web of science (Виткалов С.В.), 10 тез наукових доповідей (Глущук О.Г., Казначеєва Л.М., Тюска В.Б., Травинська Ю.В.), 3 з яких – спільно зі студентами, 1 навчально-методичний посібник (Виткалов С.В., Виткалов В.Г.), 5 науково-метричних збірників (майже 100 др. а.), з яких 4 фахових категорії «Б» (упорядкування і редагування – Виткалов С.В. і Виткалов В.Г.). Проведено ХVІІІ міжнародну науково-практичну (Виткалов С.В., Виткалов В.Г., в якій взяло участь 399 осіб, 150 з яких мають наукові ступені та вчені звання (70 докторів наук, професорів, 80 кандидатів наук, доцентів, 3 ст. наукові співробітники, які представляли 5 країн: Китай, Грузія, Туреччина, Польща, Україна) та студентську олімпіаду. Педагоги кафедри є членами Експертної Ради МОНУ з атестації наукових кадрів за напрямами «культурологія» та «мистецтвознавство», акредитації наукових збірників категорії «Б» та спеціалізованих учених рад, а також НАЗЯВО і ГЕР, Спеціалізованої вченої ради Д.26.807.02 КНУКіМ (Виткалов С.В.); затверджені у складі редколегії фахового науко-метричного збірника «Українські культурологічні студії» (КНУ ім. Т.Г.Шевченка (Виткалов В.Г.) (Серед авторів кафедральних збірників понад 40% доктори наук, професори). Педагоги кафедри входять до складу редколегій фахових н/м збірників категорії «Б» у НМАУ ім. П.І.Чайковського (заст. гол. редактора), КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого, ХДАК (всі – за двома напрямами), КНУКіМ (напрям «МСКД»), Жешовського університету (Польща). Вони є рецензентами низки монографій, наукових збірників та статей для фахових н/м збірників ЗВО України та іноземних спільнот «Journal of Music and Dance» (Виткалов С.В.). Польська науко-метрична база «Index Copernicus» двічі за рік індексувала 3 кафедральні наукові збірники, виставляючи їм рейтинг у межах 80,78-78,0. Проф. Виткалов В.Г є членом Міжнародного Благодійного фонду НАМ України; проф. С.В.Виткалов брав участь у спільних засіданнях НАЗЯВО-Британська Рада в Україні з питань розвитку вищої освіти. Укладено 6 нових угод про співпрацю з іншими ЗВО.