Маркевич Лариса Анатоліївна – завідувачка кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, доцент.

https://orcid.org/0000-0001-7224-7756

 1. Маркевич Л. А. Зовнішні та внутрішні впливи на еволюцію художньої мови українського балету в другій половині ХХ століття. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 63. ISSN 2410-5325. С. 175-185. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 2. Маркевич Л. А. Розвиток хореографічної мови української балетної вистави у першій половині ХХ століття. Культурологічна думка. Київ : НАМУ, 2019. Вип. 15. С.59-67. (видання індексується Googl Scholar).
 3. Markevych L.New features of artistic language of classical dance in 20-30 of ХХ century as choreographers’ search results. Ukrainian culture: the past, modern ways of development. scientific journals. Branch : Art Criticism Rivne State University of the Humanities. 2019. Issue 30. Р. 75-83. (видання індексується Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, «Cosmos», «Research Gate»).
 4. Маркевич Л. А. Генеза та етапи диференціації танцювальної культури на шляху до українського балетного театру. Українська культура. Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям «Мистецтвознавство». Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 34. С. 136-146. (видання індексується Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ).
 5. Larysa Markevych. POSTMODERN TENDENCIES IN UKRAINIAN BALLET IN SOVIET TIMES IN THE 60S-80S OF THE 20th CENTURY : Collective monograph / Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect. Riga, Latvia 2020. 23-46 с. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-001-8-3-2.
 6. Olena Stepanenko, Kostiantyn Tarasenko, Olena Karakoz, Tetiana Dolbenko, Larysa Markevych. Gender issue in modern education: Theory and practice. IJAAS International Journal of Advanced and applied sciences. 2021. Vol. 8, No 11. P. 87- 95. DOI:https://doi.org/10.21833/ijaas.2021.11.012 (видання індексується Scopus, Web of Science Core Collection).

Гриценюк Роман Анатолійович – Заслужений діяч мистецтв України, доцент.

https://orcid.org/0000-0002-5361-7210

 1. Гриценюк Р.А. Психологічні аспекти формування особистості спортсменів-танцюристів / Н.Є. Нестерчук, Р.А. Гриценюк, С.В. Рабченюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наук. Праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 2 (108). С. 115-122. (видання індексується Index Copernicus). http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25298.
 2. Гриценюк Р.А. Корекція порушень постави за допомогою спорту та бальних танців / І. Григус, Н. Нестерчук, Р. Гриценюк, С. Рабченюк, В. Зуков // Журнал “Медичні перспективи” Випуск 25, № 1 (2020) / КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА С. 174-184. (журнал індексується в Індексі цитування нових джерел Web of Science).
 3. Гриценюк Р.А. Специфікація сальси як хореографічного феномену в контексті світового соціокультурного простору // Мистецтвознавчі записки 2020. № 37. https://doi.org/10.32461/2226-2180.37.2020.221740.
 4. Гриценюк Р.А. Бачата як соціальна танцювальна практика другої половини ХХ ст.: стилістичні особливості // Вісник КНУКіМ, 2020. № 42.
 5. Гриценюк Р.А. Соціальні танці в соціокультурному просторі ХХІ ст.: спортивно – змагальний аспект // Культура і мистецтво у сучасному світі, 2020. № 21.
 6. Гриценюк Р.А. Формейшн в танцювальному спорті: техніко-композиційні особливості // Мистецтвознавчі записки 2021. № 40.  https://journals.uran.ua/mz/article/view/250351
 7. Гриценюк Р.А. Специфіка пластичної образності конкурсного танцю Пасодобль // Вісник НАКККіМ, 2023. № 3. https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/289836.

Манелюк Елла Валеріївна – Заслужений діяч мистецтв України, доцент.

https://orcid.org/0000-0001-7773-3171

 1. Манелюк Е.В. Фестивальна практика Рівненщини періоду державної незалежності. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 63. ISSN 2410-5325. С. 241-252. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus,  Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 2. Манелюк Е.В. Організаційні особливості проведення багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв АртЦентр талантів» м. Рівне. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 66. ISSN 2410-5325. С. 158-167. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 3. Манелюк Е.В. Фестивально-конкурсна практика в галузі хореографії як виклик сучасному ринку праці. Гарант освітньої програми спеціальності 024 Хореографія: актуальні проблеми сьогодення. Науково-методичне видання/ упоряд. О.А. Плахотнюк. Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2022. 284 с. С. 65-69. Сертифікат № 20212905.19.
 4. Викладання хореографічних дисциплін в закладах вищої освіти в умовах сьогодення. Академічні візії. 2023. Вип. 15.https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/117/107.

Гордєєв Володимир Анатолійович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії.

https://orcid.org/0000-0002-5843-3621

 1. Гордєєв В.А Лексика народних танців Рівненського Полісся у контексті народної хореографічної культури України/ В.А. Гордєєв // Часопис Народознавчі зошити – 2019. №1 (січень-лютий) двомісячник Національної академії наук України та Інституту народознавства НАН України м. Львів  ISSN 1028-5091. С. 253-258 (видання індексується Googl Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).
 2. Гордєєв В.А Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 63. ISSN 2410-5325. С. 135-143. (видання індексується World Cat, Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 3. Gordeyev V. Тhe historical-geographical and ethnographic factors of formation of the polissya`s folk choreographic culture. Rivne State University of the Humanities. 2019. Issue 30. Р. 57-69. Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, «Cosmos», «Research Gate».
 4. Гордєєв В.А. Формування компонентів освітньої програми 024 Хореографія «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю» у врахування хореографічної культури Рівненського Полісся. Гарант освітньої програми спеціальності 024 Хореографія: актуальні проблеми сьогодення. Науково-методичне видання / упоряд. О.А. Плахотнюк. Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2022. 284 с. С. 38-46. Сертифікат № 20212905.25.
 5. Гордєєв В.А. Традиції та обрядовість як джерело танцювального мистецтва Полісся. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» № 69, 2023 р. С. 117-123. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online). https://doi.org/10.24919/2308-4863/69-1-16.
 6. Гордєєв В.А. Українське Полісся: нація, традиції, обряди. Fine Art and Culture Studies. Волинський національний університет імені Лесі Українки. № 5 2023 р. С. 73-83. https://doi.org/10.32782/facs-2023-5-11.
 7. Рідне Полісся: мистецтво та хореографія. Слобожанські мистецькі студії № 3. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 2023 р. https://portal.issn.org/resource/ISSN/2786-8222.
 1. Volodymyr Hordieiev, Nadila Shcherbakova, Yuriy Popov, Tetyana Syryatska, Inna Pavlenko. Application of innovative technologies in the educational process: psychological and pedagogical aspect: Synesis, Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil WOSUID: WOS:001023452800008 v. 15, n.2, 2023, ISSN 1984-6754© С.132-143. https://publons.com/wos-op/publon/62249776/     https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2508/3469.
 1. Volodymyr Hordieiev, Liudmyla Doskich, Nadiia Kuderska, Oleksii Lialiuk, Liubov Chukhrai. Management of Innovative Processesin the Educational Environment. USA. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 23 No. 10 (2023) Published:

2023-07-03 С. 49-57. https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i10.6181.

Волошина Лариса Петрівна – магістр хореографії, старший  викладач кафедри хореографії.

https://orcid.org/0000-0003-1001-5428

 1. Волошина Л.П. Класичний танець як основний напрям хореографічної освіти у вищій школі / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 18 / за ред.: В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. 223 с. С. 120-126.
 2. Волошина Л.П., Лобан Т.Й. Адажіо як засіб формування виконавських здібностей хореографа у вищій школі // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 19 / За ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. С.131-136.
 3. Лобан Т.Й., Волошина Л.П. Методичні аспекти уроку з дисципліни «Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю» // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 19 / За ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. С. 126-131.
 4. Волошина Л.П. Алегро як кульмінаційний фактор виконавства уроку класичного танцю. // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 20 / За ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2020. 178 с. С. 163-168.
 5. Волошина Л.П. Роль класичного адажіо у підготовці студента-хореографа // Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 17-18 березня 2020 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. С. 29-33.
 6. Волошина Л.П. Базове значення постановки корпусу в класичному танці. // І Всеукраїнський форум митців у галузі хореографії. 13-14 лютого 2021 року. / укл.: Маркевич Л.А. Рівне, 2021. 107 с. С. 8-11.
 7. Волошина Л.П. Роль поняття екзерсису в класичному танці: мета, функції та завдання. // Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 24-25 березня 2021 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2021. 112 с. С. 9-13.

Шевчук (Гордєєва) Ольга Юріївна – старший викладач кафедри.

ORCID-ID https://orcid.org/0009-0008-2392-9572

 1. Гордєєва О.Ю. Особливості формування педагогічних компетенцій у майбутнього хореографа в процесі фахової підготовки / О.Ю. Гордєєва // Інноваційна педагогіка № 9: зб. наук. пр. Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Одеса. 2019. С. 7-12.
 2. Гордєєва О.Ю. Легка І.П. Хореографічний колектив як соціокультурний чинник формування та розвитку творчих здібностей особистості / О.Ю. Гордєєва, І.П. Легка //Актуальні проблеми культурології: Вип. 19/ За ред. проф.В.Г. Виткалова. Рівне: РДГУ. 2020. С. 136-141.
 3. Стаття. Чехія (Прага). Shevchuk, O. (2023). Elements of classic choreography at the academization of Polish folk-stage dance. Global Prosperity3(1), 34–41. Retrieved from https://gprosperity.org/index.php/journal/article/view/98 Published: Jan 25, 2023.

Легка Ілона Павлівна – старший викладач кафедри.

https://orcid.org/0000-0002-9674-5386

 1. Фундаментальні принципи обробки танцювального фольклору та методи їх використання в народно-сценічній хореографії / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 18 / за ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2018. С. 160-164. 233 с. (видання індексується Googl Scholar).
 2. Легка І.П. Сучасні вимоги до методики викладання народно-сценічного танцю в закладах освіти. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика : тези доп. ІII Всеукр. наук.-практ. конф., каф. Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівнен. Держ. Гуманіт. Ун-ту м. Рівне, 23-24 жов. 2019 р. Рівне, 2019. С. 131-136.
 3. Гордєєва О.Ю., Легка І.П. Хореографічний колектив як соціокультурний фактор формування та розвитку творчих здібностей особистості / О.Ю. Гордєєва, І.П.Легка / Актуальні питання культорології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 19 / за ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2020. С. 137-142 (видання індексується Googl Scholar).
 4. Роль народно-сценічного танцю в естетичному вихованні молоді. Хореографія без кордонів: зб. мат. І Всеукраїнського форуму митців у галузі хореографічного мистецтва, наук.-практ. конф. Кафедри хореографії, 13-14 лютого 2021 р. / укл.: Маркевич Л.А. Рівне, 2021. 107 с. С. 66-68.
 5. Особливості методики викладання народно-сценічного танцю на сучасному етапі. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24-25 березня 2021. Хмельницький: ХГПА. 112 с.

Лобан Тетяна Йосипівна – старший викладач кафедри.

https://orcid.org/0000-0001-9282-6069

 1. Волошина Л.П., Лобан Т.Й. Адажіо як засіб формування виконавських здібностей хореографа у вищій школі / Л.П. Волошина, Т.Й. Лобан / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 19 / За ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. С. 131-136.
 2. Лобан Т.Й., Волошина Л.П. Методичні аспекти уроку з дисципліни «Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю» // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 19 / За ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. С. 126-131.
 3. Значення анатомії танцю при підготовці майбутнього хореографа. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: тези доп. Матеріали VIII Регіон. Наук.-практ. Сем., м. Хмельницький 17-18 березня 2020. Хмельницький: ХГПА, 2020. С. 73-78.
 4. Експериментальна складова творчості Мерса Кенінгема у сучасній хореографії. Хореографія без кордонів: зб. мат. І Всеукраїнського форуму митців у галузі хореографічного мистецтва, наук.-практ. конф. Кафедри хореографії, 13-14 лютого 2021 р. / укл.: Маркевич Л.А. Рівне, 2021. 107 с. С. 69-74.

Манелюк Дмитро Іванович – старший викладач кафедри.

https://orcid.org/0000-0002-0833-9821

 1. Манелюк Д.І. Розвиток вітчизняного фестивального руху: історіографічний аспект. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 63. ISSN 2410-5325. С. 229-240. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 2. Манелюк Д. І., Кучина Н. І., Глущук О. Г. Проблеми і перспективи розвитку сучасної культурно-дозвілєвої сфери: вітчизняний досвід. Warsaw:RS Global, 2020, №2(54), vol.1, ISSN 2413-1032. С.54-59. (World Science, DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws.

Рабченюк Сергій Віталійович – старший викладач кафедри.

https://orcid.org/0000-0001-7676-74411

 1. Рабченюк С.В. Психологічні аспекти формування особистості спортсменів-танцюристів / Н.Є. Нестерчук, Р.А. Гриценюк, С.В. Рабченюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наук. Праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 2 (108). С. 115-122.
 2. Рабченюк С.В. Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку / С.В. Рабченюк, І.С. Подолянчук, І.О. Осіпчук, М.Г. Ригун, О.А. Чернієнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наук. Праць.Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 5 (113). С. 105-109.
 3. Grygus I., Nesterchuk N., Hrytseniuk R., Rabcheniuk S., Zukow W. Correction of posture disorders with sport and ballroom dancing. Medicniperspektivi. 2020;25(1):174-184. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.1.200418 – Web of Science
 4. Grygus I., Nesterchuk N., Hrytseniuk R., Rabcheniuk S., Zukow W. Correction of posture disorders with sport and ballroom dancing. Medicniperspektivi. 2020;25(1):174-184. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.1.200418 – Web of Science
 5. Dariusz Skalski, Natalia Nesterchuk, SerhiiRabcheniuk, Alina Kuriata, HalynaBoreiko. Application of fitness technologies to increase motor activity and physical fitness of adolescents. JournalofPhysicalEducationandSport. 2021; Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 389 pp 2927 – 2933, Oct 2021 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051. DOI:10.7752/jpes.2021.s5389.
 6. Czarnecki D., Skalski D. W., Graczyk M., Kindzer B., Jabłońska-Mazurek D. B., Rabcheniuk S. V. Physical activity and forms of motion exercises pregnant women. Rehabilitation & Recreation: науковий журнал. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2023. No 15. С.202-207. (Видання індексується в Scopus) https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/issue/view/19/18

Самохвалова Алла Василівна – старший викладач кафедри.

https://orcid.org/0000-0001-9904-2806

 1. Савчин Л., Самохвалова А. Український народний танець у сучасній молодіжній інтерпретації. Художня культура. Актуальні проблеми./ [головний редактор Ю.Мосенкіс]. Київ: ІПСМ НАМ України,Вип. 17. Ч. 2. 2021 .С. 98-105http://hudkult.mari.kiev.ua/article/view/247980.
 2. Самохвалова А.В. Сучасна інтерпритація фольклору: методика роботи з хоеографічним фольклором (за польовими щоденниками).Хореографічне мистецтво в Україні та світі: традиції та тенденції розвитку. Науково-популярне видання / Упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури і хореографії, 2024 97-135с.
 3. Самохвалова А. В. Понівечений історією. Про автентичний танець українського Полісся. Феномен культурної травми в українському та світовому хореографічному мистецтві : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 квіт. 2023 р.) / упоряд. А. М. Підлипська. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023 86-88 с.

Шингер Віталій Вікторович – старший викладач кафедри.

https://orcid.org/0000-0001-6367-9899

 1. Особливості виконання Повільного вальсу. Хореографія без кордонів: зб. мат. І Всеукраїнського форуму митців у галузі хореографічного мистецтва, наук.-практ. конф. кафедри хореографії, 13-14 лютого 2021 р. / укл.: Маркевич Л.А. Рівне, 2021. 107 с. С. 14-17.

Зань Люція Ахатівнаhttps://orcid.org/0000-0002-6178-9477