До уваги учасників СНТ факультету.

15-16 травня 2020 р. кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить міжнародну наукову конференцію за назвою:

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

З питань організації конференції звертатися за тел. 0974960508 – Зайцев Микола Олександрович.

Київська наукова суспільнознавча організація запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук», яка відбудеться 31 січня – 1 лютого 2020 р. в місті Києві. http://www.kyivnso.org.ua/index.php/seminars-conferences

Інформація, щодо наукових заходів:
Інформаційний лист
П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті»

26-27 березня 2020 року відділ спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини спільно з: кафедрою режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедрою хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури проводить П’яту Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті».

Основні тематичні напрямки роботи науково-практичної конференції:
Основи медичного забезпечення в хореографічних колективах та спортивних секціях та суміжних видів мистецтв;
Профілактика травматизму в хореографічних колективах та спортивних секціях та суміжних видів сценічного мистецтва;
Арт-терапія засобами хореографічного та сценічного мистецтва;
Психологічні та педагогічні аспекти діяльності в хореографії, цирковому мистецтві та спорті;
Засоби корекції та відновлення засобами хореографії, сценічного мистецтва та спорту;
Особливості музично-рухової діяльності в хореографії та спорті;
Реабілітаційні заходи в хореографії, сценічному мистецтві та спорті;
Формування в Україні науки про роботу м’язів танцівника – кинезіології.

Фінансові питання:
Усі витрати, пов’язані з перебування учасників на конференції (проїзд, проживання, харчування) за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає. Участь у конференції безкоштовна.

Місце проведення:
26 березня 2020 р. (o 11:00 реєстрація 11:00 початок) Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (адреса: вул. Вахнянина, 29. м. Львів. Україна).
27 березня 2020 р. 10:00 Кафедра режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (адреса: вул. Стефаника 16а, м. Львів. Україна).

Регламент виступу:
15 хвилин (10 хвилин – доповідь, 5 хвилин – запитання й обговорення);
Для участі у конференції просимо надіслати на електронну адресу оргкомітету vidlunnya@gmail.com , заявку, та матеріали доповіді до 10 березня 2020 р.
Публікація:
За результатами конференції буде сформовано навчально-методичний посібник «Кинезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту» ІІІ частина.

!!! До публікації студентські роботи не приймаються !!!

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:
Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті в режимі doc версії Word 1997–2007 рр. на адресу редколегії. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.
Послідовність структурних елементів статті: праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 14). Через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (400-800 знаків (7 – 12 коротких рядків) та ключові слова (7-8 слів чи словосполучень) українською та англійською мовою (кегль 14, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література (кегль 14).
Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве, праве, верхнє та нижнє поле – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»).
Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
Бібліографічні покликання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.
Стаття має містити такі положення:
– постановка наукової проблеми та її значення;
– аналіз досліджень цієї проблеми;
– мета і завдання статті;
– виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
– висновки та перспективи подальшого дослідження.
Назву рисунка розміщують після самого рисунка, під ним (зліва) слово «Рис. №» виділяється напівжирним курсивом; назва рисунка – прямим напівжирним шрифтом.
Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» потрібно розмістити справа і виділити напівжирним курсивом; нижче (в центрі) – назву таблиці прямим напівжирним шрифтом. Таблиці нумеруйте арабськими цифрами.
Через один рядок після основного тексту – Джерела та література. Анотація англійською та українською мовою. Над анотацією потрібно зазначити ім’я і прізвище автора, назву статті англійською мовою, під анотацією – ключові слова. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

До статті необхідно додати інформацію про автора:
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових пошуків, творчих досягнень 400-800 знаків (7–12 коротких рядків) та фото (надсилати окремим файлом зазначаючи прізвище і ім’я)
домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
79017, м. Львів, вул. Вахнянина, 29. Центр творчості дітей та юнацтва
Заявку та матеріалів доповіді надсилати до 10 березня 2020 року, на електронну адресу: vidlunnya@gmail.com, моб.тел.: +38-066-738-94-13 Олександр Плахотнюк.

Зразок оформлення тесту

Олександр Плахотнюк
танцювальна арт-терапія у практиці джаз-танцю

Простежено основні принципи тренажу джаз-танцю при занятті з дітьми з певними незначним фізичним відхиленням розвитку організму. Проаналізовано взаємовплив оздоровчих занять із танцювальної терапії та джаз-танцю.
Ключові слова: джаз-танець, тренаж, танець, мистецтво, арт-терапія, танц-терапія, корекція, танцювально-рухова терапія, ізоляція, поліритмія, розігрів, релаксація.
Alexander PLAKHOTNYUK
DANCING ART THERAPY IN JAS-DANCE PRACTICE
The basic principles of jazz-dance training during the study with children with certain minor physical deviations of the organism are traced. The mutual influence of recreational classes from dance therapy and jazz-dance has been analyzed.
Key words: jazz-dance, training, dance, art, art therapy, dance therapy, correction, dance-movement therapy, isolation, warming-up, relaxation.

Основний текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст……[1, с. 4]
Список використаної літератури
1. Бирюкова И. Танцевально-двигательная терапія [Электронный ресурс] / И. Бирюкова // Московский психологический журнал. ‒ 2008. ‒ № 8, ноябрь. – Режим доступа : http://magazine.mospsy.ru/nomer8/s03.shtml – Название с экрана.
2. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / под ред. А. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2008. – 288 с.
3. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego) / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Кultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów ; Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188.

Заявка на участь
у V Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті»
26-27 березня 2020 року
Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи (навчання)

Посада

Поштова адреса
для листування

Телефон (з кодом міста), мобільний

E-mail

Тема доповіді

Форма участі в конференції
Доповідь  Повідомлення 
Необхідність у презентації власних підручників, навчально-методичних розробок, проектів
Так ð Ні ð

Заявку та матеріалів доповіді надсилати до 10 березня 2020 року, на електронну адресу: vidlunnya@gmail.com, моб.тел.: +38-066-738-94-13 Олександр Плахотнюк

До статті необхідно додати інформацію про автора:
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових пошуків, творчих досягнень 400-800 знаків (7–12 коротких рядків) та фото (надсилати окремим файлом зазначаючи прізвище і ім’я)

Всеукраїнська науково-практична конференція “ВСЕУКРАІНСЬКА НАУКОВО-ТВОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ЗНАКОВІ ПОСТАТІ КАМЕРАЛІСТИКИ: ДО ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ” (до 175-річчя діяльності ЛНМА імені М. В. Лисенка)
157087328646931 (1)

http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/

https://drive.google.com/file/d/1-wOV-RLMCVXu4qJz18xiXb3QAE8Rzs-a/view?usp=drive_open

Virtus_UA

Про Центр