інтернет-конференція “Місто. Культура. Цивілізація”

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Припускаючи, що тематика даної конференції може виявитися для Вас і Ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти участь у роботі періодичної інтернет-конференції «Місто. Культура. Цивілізація», яка відбудеться 23. 04. 2020. За підсумками роботи конференції буде підготовлений електронний збірник тез з присвоєнням УДК, ББК. Матеріали конференції будуть розміщені на сайті кафедри: http://fps.kname.edu.ua/
Для участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, керівники та фахівці комерційних організацій й органів державного та муніципального управління, всі зацікавлені особи, незалежно від місця навчання, роботи та проживання.
УВАГА!
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! Кожному учаснику надається електронний варіант збірника тез. За бажанням можна замовити друкований примірник тез та сертифікат учасника конференції.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА НАСТУПНИМИ СЕКЦІЯМИ:

1. Місто в сучасному світі: міжнародний досвід
2. Місто як екзистенціальний феномен та соціокультурний організм цивілізації
3. Історія, людина, повсякденність в полікультурному ландшафті міста
4. Управління сучасним містом та міжнародний досвід
5. Проблеми підготовки фахівців для сучасного міста

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету:
Бабаєв В. Н. – доктор наук з державного управління, професор, академік Міжнародної інженерної академії, лауреат Державної премії України в архітектурі, ректор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
Члени оргкомітету:
Корженко В. В. – доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії і політології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
Корабльова Н. С. – доктор філос. наук, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Солових В. П. – доктор наук з державного управління, професор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Сухонос М. К. д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Чаплигін А. К. – доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного автодорожнього університету.

ФОРМИ УЧАСТІ: ДИСТАНЦІЙНА.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі конференції необхідно до 23 квітня 2020 року (включно) подати до оргкомітету заповнену за формою, що додається, заявку, та відредагований текст тез в електронному форматі на е-mail: sociopolis@ukr.net (зазначити тему листа «На конференцію (ПІБ)»). У разі питань звертайтеся за телефоном: +38(050) 523-15-77; +38(066) 822-11-31. Назва файлів: Шевченко_довідка, Шевченко_тези.

Кількість співавторів тез – не більше трьох. Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори. Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.

Обсяг тез не повинен перевищувати трьох сторінок формату А4. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt, абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,0. Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема має бути підписана та мати назву. Графічний матеріал має бути єдиним об’єктом. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt, інтервал – 1. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті. Приклад оформлення посилань: [1, с. 25]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою [3, с. 5; 7, с. 15]. Список літератури оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Перший рядок – прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його мають), посада; другий рядок – навчальний заклад або місце роботи, місто, країна; Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез; Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см, сторінки не нумеруються;

Приклад оформлення тез
Шевченко О. О.
д-р філос. наук, доцент, професор кафедри філософії і політології,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, Україна

ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Текст тез

Література

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
Прізвище_______________________________________________________________
Ім’я____________________________________________________________________
По батькові_____________________________________________________________
Вчений ступінь, звання ___________________________________________________
Посада_________________________________________________________________
Організація______________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Номер секції конференції__________________________________________________
Назва тез________________________________________________________________

Анкета заповнюється для кожного учасника конференції.

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.