Обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності «024 Хореографія» за освітнім ступенем «Бакалавр», «Магістр».

У рамках засідання круглого столу 20 вересня 2022 року на кафедрі хореографії Рівненського державного університету відбулася зустріч зі студентами академічних груп, на якій обговорювали зміст, структуру та актуальність освітньо-професійних програм зі спеціальності 024 Хореографія за освітнім ступенем «Бакалавр» та «Магістр».

Студентів проінформували, що програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти включають комплекс документів і матеріалів, розроблених відповідно до сучасних вимог Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти, затвердженого та введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. №358, які демонструють системне бачення сучасних динамічних трансформацій у галузі 02 Культура і мистецтво.

Робоча група у числі кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри хореографії Гордєєва Володимира Анатолійовича, заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри Манелюк Елли Валерівни під керівництвом гарантів освітніх програм кандидата мистецтвознавства, доцента Маркевич Лариси Анатоліївни, заслуженого діяча мистецтв, доцента Гриценюка Романа Анатолійовича у своїх доповідях ознайомила студентів з метою, завданням, очікуваними результати навчання, змістом, умовами, технологію реалізації освітнього процесу.

В ході обговорення формування індивідуальної освітньої траєкторії студента під час навчання було зауважено, що освітня траєкторія здобувача ВО реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття ВО, освітньої програми, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання. Особливий інтерес у студентів викликала інформація про можливість реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача ВО за допомогою обрання ним певної сертифікатної програми, якщо такі запроваджені за відповідною спеціальністю відповідно до Положення про сертифікатні програми РДГУ, а також можливість реалізації права здобувачів на академічну мобільність або участь у програмах подвійного диплому.

Студенти із зацікавленістю аналізували інформацію про особливості програми та активно пропонували актуальні напрями підготовки студентів з урахуванням сучасних потреб на ринку праці у сфері хореографічного мистецтва. Погодилися із визначеними в ОП пріоритетами у підготовці фахівця-хореографа, а саме: підготовка конкурентоспроможного хореографа, здатного вирішувати завдання у різних жанрах хореографічного мистецтва в умовах сьогодення, творчо-виконавська, балетмейстерська та педагогічна діяльність в галузі хореографії.

Запропоновані студентами ідеї щодо покращення освітньо-професійних  програм були взяті до уваги та занотовані для подальшої їх реалізації в ОП.