Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор Виткалов Володимир Григорович, 1953 р.н. Закінчив Уманську ДМШ № 1 за спеціальністю «Народні інструменти» (баян; клас Б.О.Ягольницького); Уманське державне музичне училище ім. П.Демуцького (1973 р.) за спеціальністю «Хорове диригування» (клас В.І.Воловенка, С.А.Дячук, І.М.Буланова), Рівненський факультет Київського державного інституту культури (1977 р., клас доц. Афонченко М.М.), аспірантуру Ленінградського державного інституту культури (1986 р.) по кафедрі доктора педагогічних наук, професора Генкіна Д.М., науковий керівник – к. філос. н., доц. Рашрагович Б.І.); там же достроково захистив дисертацію. У вищій школі працює з 1977 року.
У 1987-1992 рр. – завідувач кафедр: теорії та історії культури; з 1992 р. по т. ч. – івент-індустрій, культурології та музеєзнавства; доцент (1990 р.), професор (1994 р.). 1.09.2004-1.09.2005 рр. – декан художньо-педагогічного факультету РДГУ за сумісництвом.
Бере активну участь у діяльності сучасної вищої школи України як її менеджер: член Фахової ради з культури і мистецтв (1995-2003 рр.), член Експертної ради Державної акредитаційної комісії (ДАК) Міністерства освіти і науки України з освіти, культури і мистецтва (2003-2006 рр.), член Експертної ради ДАК МОНУ з культури, мистецтва і туризму (2006-2015 рр.), член Державної інспекції ЗВО І-ІІ рівнів акредитації (1997-2002 рр.) та член Державної інспекції МОНУ з питань акредитації ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації (2009-2010 рр.), член Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з якості освіти» МОН України (2012-2015 рр.), член Банку експертів МОНУ (2005-2019 рр.), заступник Голови Науково-методичної комісії (НМК) (комісія з культури) МОН України та член підкомісії з культурології МОН України (2011-2019 рр.). Брав участь у майже 300 ліцензійних та акредитаційних експертизах у ЗВО України різних рівнів акредитації, а також у розробці Державних стандартів вищої освіти зі спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» (затверджено), «Культурологія» у складі відповідних комісій МОН України. У 2002 році зареєстрував обласне відділення культурологів із метою створення Всеукраїнської асоціації культурологів (2010 р.)
У 1995-2009 рр. – член Спеціалізованої вченої ради К.26.807.01 КНУКіМ за спеціальностями 13.00.06 «Теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності», 13.00.02 «Теорія і методика навчання музики і музичного виховання» та 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство бібліографознавство», в якій брав участь в обговоренні понад 100 дисертацій. Підготував понад 200 відгуків на автореферати дисертаційних досліджень на запит спеціалізованих учених рад ЗВО України та наукових установ.
Головний редактор (1991-2015 рр., із 2016 р. його заступник і відповідальний секретар) та упорядник фахових науко-метричних збірників, затверджених ВАК України за напрямами «Мистецтвознавство» і «Культурологія» – «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ». Збірники мають всеукраїнську реєстрацію як періодичні наукові видання, затверджену Міністерством юстиції України (2010 р.). Із 2016 р. – це спільний науковий проект кафедри та Інституту культурології Національної академії мистецтв України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України) і наукового альманаху «Актуальні питання культурології» (з 2004 р.). Загалом вийшло друком понад 70 названих збірників загальним обсягом понад 1300 др. а.).
Усі три збірники індексуються в 11 науко-метричних базах кожен: Index Copernicus (Польща), «Cosmos» (США), «СЕЕОL» (Центрально – і Східноєвропейська Online бібліотека), Research Bible, «Research Gate» (Німеччина). «Google Scholar», «Cite factor», European Reference Index for the Humanities (ERIHto NSDреферативних базах «Україніка наукова» та «Джерело» (НБУім. В.І.Вернадського).
Загальна кількість упорядкованих і відредагованих ним спільно з проф. Виткаловим С.В. наукових збірників, монографій і навчальних посібників – понад 100 одиниць.
Із 2020 року МОН України фахові збірники перереєстровані за категорією «Б».
Член редколегій науко-метричного «Вісника Маріупольського державного університету» за напрямами «Культурологія. Соціологія. Філософія» (2011-2020 рр.), наукового збірника «Культура. Освіта. Зміни» Жешовського університету (Польща, 2016 р.), наукового «Вісника Київського національного університету культури і мистецтв» (серія «Менеджмент соціокультурної діяльності», 2018 р.), Вісника «Українські культурологічні студії» кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, категорії «Б», із 2022 р.), Вісника Волинського національного університету ім. Лесі Українки «Fine Art and Culture Studies» (2023 р.). Член редколегії енциклопедичного довідника «Пам’ятки культури і мистецтва Рівненщини»; редактор періодичного часопису КЗ «Рівненський ОЦНТ» обласної ради – «Народна творчість Рівненщини» (2012–2015 рр.).
Входить до складу Міжнародної благодійної організації «Міжнародний фонд Національної академії мистецтв України» (з 2010 р.), Всеукраїнської асоціації культурологів.
Член ученої ради РДІК (з 1983 р.), РДГУ (з 1998 р.), член науково-технічної експертної ради РДГУ (з 2017 р.), член ученої ради художньо-педагогічного факультету (з 1986 р.).
За його ініціативи при кафедрі відкрито разову аспірантуру (2001 р.). Під його керівництвом, як уже наголошувалося, захищено 11 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата мистецтвознавства та кандидата історичних наук за спеціальністю 26.00.01 (17.00.01) «Теорія та історія культури». Вийшло оголошення про захист у М.В.Левенець, утім із суб’єктивних причин захист не відбувся.
Брав участь в опонуванні 10 дисертаційних досліджень у спеціалізованих учених радах Ленінградського державного інституту культури (1991 р.), КНУКіМ (2002, 2010, 2011, 2013, 2014 рр.), НАКККіМ (2015 р.), Полтавському НПУ ім. В.Г.Короленка (2014, 2016, 2020 рр.).
Ініціатор відкриття (згодом – ліцензування та акредитації) спеціальностей: «Культурологія» (1992 р.), «Менеджер культури та туризму» і «Менеджер культури та спорту» (1993 р.), підготовка фахівців на яких здійснювалася спільно з Рівненським туристичним ліцеєм та Державним Комітетом України з міжнародного туризму (переданих із листопада 1997 р. на факультет ДКМ), а також «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» (2013 р.), «Менеджмент соціокультурної діяльності» (2017 р.) за І-ІІ освітньо-кваліфікаційними рівнями. Чимало років науковий ценз штатних співробітників, що забезпечують ОПП усіх спеціальностей кафедри, становить 90%. Серед педагогів-практиків чимало також мають наукові ступені та посідають керівні посади в галузі.
У різний час виконував обов’язки професора відповідних кафедр Краматорського економіко-гуманітарного інституту, РІС КСУ, ВНУ ім. Лесі Українки, Херсонського та Маріупольського державних університетів.
Упродовж багатьох років за його ініціативи на кафедрі працювали запрошені («гостьові») доктори наук, професори з інших ЗВО України та далекого зарубіжжя (Ю.Афанасьєв, С.Возняк, М.Зайцев, М.Дутчак, П.Кралюк, Б.Прищепа, О.Прищепа, Н.Стоколос, Л.Кириленко, Р.Мушкета (ЄС, Польща) та кандидати наук, доценти (Н.Канішина, Т.Пригода (ВНУ ім. Лесі Українки), Л.Герасименко, РІС КСУ; О.Ріхтер, НУВГіП), А.Ніколаєва (МЕГУ ім. С.Дем’янчука), В.Красновський (РДПІ), Р.Мохнюк (НАКККіМ), Т.Пономарьова, Т.Самсонюк (КЗ «РОКМ» РОР), а також чимало професіоналів-практиків галузі культури (О.Булига, Ж.Вагіна, І.Ксеняк, В.Мушировський, Я.Мельник, Ю.Нікольченко, М.Пісчаний, О.Стельмах, О.Козярчук, О.Цапук, О.Ковтунець та ін.), згаданих у відповідних розділах цієї книги. Із 2015 р., у зв’язку з проблемною ситуацією в Україні, потенціал кафедри у цьому плані розширився за рахунок лише науково-педагогічних працівників інших кафедр РДГУ, представника ЄС – доктора пед. наук, проф. Р.Мушкети (Польща) та педагогів-практиків.
Має публікації у всеукраїнських часописах «Вища школа», «Історичний журнал», «Народна творчість та етнографія: студії мистецтвознавчі», «Вісник Книжкової Палати України» та ін., а також у багатьох наукових збірниках ЗВО Кракова, Мадрида, Вільнюса, Челябінська, Барнаула, Мінська, Тамбова, Пермі, Москви, Ленінграда, Одеси, Харкова, Києва, Луцька, Луганська, Берестечка, Рівного, Львова, Маріуполя, Миколаєва тощо.
Двічі (2004-2005 рр.) вигравав гранти Рівненської облдержадміністрації, на кошти яких опубліковано окремі його монографії.
Рецензент наукових досліджень на запит центральних видавництв України (І.Буланий «Культурно-освітня діяльність в Українській РСР»: монографія. Київ: Вищ. шк., 1987; В.Іванов «Співацька освіта в Україні». Київ: Вищ. шк., 1992), Г.Білоус, Є.Чирук, Н.Рибачинська «Культурно-мистецькі процеси та явища у висвітленні української періодики Галичини першої половини ХХ століття: матеріали до бібліографії». Львів: Вищ. шк., 2009; В.Радзієвський «Фітокультура та антианомія як елемент субкультури в ритуалах середньовічної Русі: нотатки до фітокультурології й юридокультурології» (Київ, 2011); Т.Гаєвська «Традиційна культура українців кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (Київ, 2012), Я.Бондарчук «Історія Острозької академії». Острог, 2015 та її ж «Історія релігійного мистецтва як відображення духовної еволюції людства в космічних циклах пресеції» (Львів, 2022), І.Печеранського «Педагогічна культурологія» (2016), О.Гончарова «Музеї США та Канади». Київ, 2018; а також на запит ВАК України методичного збірника «Паспорти наукових спеціальностей» та програм екзаменів кандидатських мінімумів різних напрямів спеціальностей 26.00.01 – 26.00.04 «Теорія та історія культури» (Харків, 2010), навчально-методичних посібників, наукових збірників, статей, друкованих у ЗВО України та Росії (С.-Петербург, Челябінськ, Перм, Москва, Вільнюс, Тамбов), навчальні посібники В.М.Піддубник (2012 р.), М.М.Ясінського (2014, 2015 рр.), І.П.Печеранського (2018 р.), О.М.Гончарової (2019 р.) та ін.
Автор майже 480 наукових і науково-методичних праць, зокрема й декількох монографій (1993, 1997, 1999, 2004 рр.), а також колективних монографій (2011, 2020, 2022 рр.), низки навчальних (1994 р.) та навчально-методичних посібників (1997, 2005, 2009, 2010, 2019, 2020, 2022 рр.) і хрестоматії («Берестецька битва 1654 року мовою документів: за матеріалами наукової спадщини І.К.Свєшнікова», у співавторстві, 2005 р.). Окремі з них знаходяться на сайтах інтернет-магазинів США, засвідчуючи актуальність регіональної культурно-мистецької проблематики та якість її розробки і оприлюднення.
Член журі Міжнародних студентських фестивалів естрадної пісні та керівник «Круглих столів» із питань народної культури, проведених у рамках фестивалю «На хвилях Світязю» (с. Світязь, турбаза «Гарт» ВНУ ім. Лесі Українки, 2010-2013 рр.); Міжнародного студентського фестивалю естрадної музики (БГУКИ, Мінськ, 2015 р.), ХV-ХХІV Міжнародних фестивалів дитячої творчості «Золотий лелека» (Миколаїв, 2012-2020 рр., СІОFF), учасник Міжнародних академій педагогічної творчості за участі науковців США, Канади, Великобританії, Німеччини, Польщі, Болгарії, РФ, Молдови, Татарстану (2016-2021 рр.). Науковий консультант Міжнародного фестивалю духовної музики «Блага вість Пересопниці» (2011 р.), всеукраїнського фестивалю «Встань, козацька славо!» (2015 р.) та ін., автор їх інформаційних матеріалів і буклетів, упорядник і наукових редактор збірок сценаріїв, хрестоматій чи передмов до них, інших методичних матеріалів, підготовлених співробітниками ОЦНТ України на замовлення Ради керівників обласних Центрів народної творчості України.
Організатор (співорганізатор) проведення понад 20-ти Всеукраїнських (із 2016 р. – міжнародних) науково-практичних конференцій (2002-2022 рр.), у роботі яких взяли участь понад 2.400 учасників, у т. ч. науковці із ЗВО Німеччини, Польщі, Кореї, Китаю, США, Ізраїлю, Білорусі, РФ, Башкортостану, Азербайджану, Румунії, Болгарії та ін.
Співорганізатор І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історична Волинь і проблеми духовного відродження України»: за матеріалами Консорціуму «Історична Волинь», проведеної спільно з Національною Історичною Бібліотекою України, Національною Бібліотекою України ім. В.Вернадського, Національною Бібліотекою республіки Білорусь, Рівненською обласною універсальною бібліотекою, секції міжнародної наукової конференції «Молодь і ядерна енергетика» (Кузнецовськ, Вараш) та ін. (упорядник і науковий редактор збірників їх матеріалів). Організатор різноманітних Круглих столів із питань української культури, міжкультурної комунікації тощо.
За час роботи у навчальному закладі понад 200 студентів під його керівництвом брали участь у наукових конференціях та конкурсах різних рівнів, у т. ч. Всесоюзних (Богданова І.), республіканських (Соломко Н.) тощо, окремі з них посіли ІІ-ІІІ місця (Ігнатьєва О., Мазурок Л., Виткалов С.), відзначені сертифікатами за якісну підготовку керівництвом інших ЗВО України (Я.Турчик, Л.Герасимчук).
Упорядник і науковий редактор колективної монографії, підготовленої на замовлення Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації – «Декоративно-ужиткове мистецтво Рівненщини» (2011 р.); науковий редактор монографій Виткалова С.В. «Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності». Рівне, 2012 р.; «Культурно-мистецька Україна в регіональних вимірах». Рівне, 2014 р., «Вища культурлогічна освіта в Україні: регіональний дискурс» (2021 р.) та ін., його навчально-методичних посібників, а також довідникових матеріалів «Рівненський обласний центр народної творчості»: матеріали до всеукраїнського огляду-конкурсу. Рівне, 2012 р., хрестоматії «Традиційно-побутові танці України» (2019 р.), низки сценаріїв, підготовлених на замовлення Ради директорів обласних центрів народної творчості України (2016 р.) та усієї друкованої науково-методичної продукції членів кафедри.
Автор рецензій у науковій періодиці на монографії С.Безклубенка, В.Іванова (Київ), С.Виткалова (Рівне), С.Протанської, Є.Семенової (Санкт-Петербург, РФ), О.Кравченка (Харків), Г.Карась (Ів.-Франківськ) і ін., навчальні посібники С.Марцинковського (Херсон), О.Плитус (Надвірна-Київ), М.В.Федоришина, В.Г.Піддубник, М.М.Ясінського (Рівне), А.Гоцалюк, Ю.Афанасьєва, І.Печеранського, О.Гончарової (Київ), Я.В.Бондарчук (Острог), довідникові матеріали «Книгознавча школа: антологія» В.М.Медведєвої (Київ) у співавторстві з С.В.Виткаловим та ін.
Учасник Всеукраїнських семінарів із питань підготовки магістрантів із культурології та соціології у сучасній вищій школі (Львів, НТУ «Львівська політехніка», 2002 р.), викладання дисциплін «Історія України» та «Історія української культури» (Київ, НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2010 р.), міжнародних симпозіумів «Культурно-мистецька освіта: інституціональні трансформації в соціально-культурологічних парадигмах» (Харків, 2013 р.) та міжнародних конференцій «Культура. Наука. Общество» (Минск, 2013, 2020 рр.), аналогічних наукових заходів, організованих у Кракові, Мадриді, Києві, фахових семінарів (Київ, Львів), обласних нарад педагогічних працівників та працівників культури (Рівне).
Член журі ІІІ заключного етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових досліджень за спеціальністю 034 «Культурологія» у НМАУ ім. П.І.Чайковського (2021 р.) та заявлявся до аналогічного конкурсу у 2022 р.
Розробив дисципліни: «Самодіяльна художня творчість: історія, теорія, методика організації» (розділ загальної методики), «Клубні самодіяльні об’єднання», «Теорія культури», «Історія української культури» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 034 «Культурологія» та художніх спеціальностей РДГУ), а також «Сучасна українська культура», «Регіональна культурна практика», «Музеї і сучасна регіональна культурна практика» (у співавторстві з проф. Виткаловим С.В.) й ін. та їх повноцінне методичне забезпечення, зокрема й формі навчальних чи навчально-методичних посібників.
За якісну організаційно-педагогічну діяльність відзначений Почесною Грамотою та нагрудним знаком Верховної Ради України «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та науки, значні успіхи у підготовці висококваліфікованих кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм» (№ 284-к від 27.05.2019 р.), Грамотами та нагрудними знаками Рівненської обласної ради «За вагомі здобутки у науковій, науково-методичній діяльності, підготовці кадрів та популяризації української культури» (1987 та 2013 рр.), Президії профспілок України та Міністерства культури України (2013 р.), Міністерства освіти і науки України (2001, 2015 рр.), Голови облдержадміністрації (1999, 2013, 2021 рр.), Управління культури і туризму ОДА (2013 р.), низки Почесних грамот від керівництва РДГУ у номінації «Менеджер науки» (2015, 2017, 2018 рр), відзнак Ради молодих науковців РДГУ «За якісну підготовку наукових кадрів» (2011 р.) та від керівництва інших ЗВО країни за якісну підготовку аспірантів, проведення акредитацій них експертиз тощо.
Відгуки (35) про наукову, організаційно-методичну і навчальну діяльність проф. Виткалова В.Г. розміщено в Біобібліографічному покажчику (Рівне: РДГУ, 2013. 101 с. та цій книзі), Вікіпедії й інших довідниках, опублікованих на Рівненщині й Україні.
Коло наукових інтересів: українська культура: історичний аспект.

 

 

Виткалов Сергій Володимирович народився 20.04.1987р. у м. Рівне у родині службовців. Закінчив Рівненську ЗОШ № 23 (2004 р.), РДГУ (2009 р.) за спеціальністю «Економічна кібернетика», спеціалізація «Комп’ютерні технології в економічних системах» із кваліфікацією «Економіст»; Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (2009 р., диплом з відзнакою) за спеціальністю «Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво» з кваліфікацією «Мистецтвознавець. Викладач образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва» (ІІІ призер всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Теорія та історія культури», Сумський ДПУ ім. А.С.Макаренка, квітень 2008 р.); аспірантуру (д. ф. н.) КНУКіМ за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (січень 2010-30.05.2011 р.).
9.06.2011 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 КНУКіМ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Тема докторської дисертації затверджена головною вченою радою КНУКіМ (протокол № 13 від 28.12.2015 р.).
4.12.2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д..26.005.02 НМА України ім. П.І.Чайковського захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора культурології за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури».
Із 1.09.2009 р. – викладач, із 1.09.2011 р. – старший викладач, із 10.04.2012 р. – доцент кафедри культурології (атестат від 26.02.2015 р.), із 1.04.2019 р. – професор кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства РДГУ (атестат від 27.09.2021 р.).
Бере активну участь у розбудові сучасної вищої школи як її менеджер: заступник завідувача кафедри (з 2022 р.), член Банку експертів МОН України (2011-2019 рр.). Брав участь у 10 акредитаційних експертизах освітньо-професійних програм галузей знань 02 «Культура і мистецтво» та 03 «Гуманітарні науки» у ЗВО України: Київ (КНУКіМ, КУК, Інститут соціальних і культурних зв’язків ім. кн. Ольги), Дніпро, Херсон, Чернівці, Миколаїв.
Член Експертної Ради МОН України з питань атестації наукових кадрів із культурології та мистецтвознавства, наукових збірників категорії «Б» та спеціалізованих учених рад (2022 р.); експерт Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з проведення акредитаційних експертиз освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та член галузевої Експертної ради (ГЕР) НАЗЯВО з напряму 03 «Гуманітарні науки» (з 16.09.2019 р.). Брав участь у багатьох його тренінгах (КНУ ім. Т.Г.Шевченка, КНАУ, КНУТіД, НУВГіП і ін., зокрема й у спільних засіданнях МОНУ-НАЗЯВО та Британської Ради в Україні, 2022 р.), експертизах ОПП і ОНП у багатьох ЗВО України (32), зокрема й у якості Голови експертних груп. Учасник низки обговорень акредитаційних справ у якості члена наукової спільноти в КНУКіМ, НАОМА, НАКККіМ, ХДАДіМ, РДГУ (2020-2023 рр.).
Член Спеціалізованої вченої ради Д.26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (додаток до Наказу МОН № 612 від 07.05.2019 р. та № 724 від 9.08.2022 р.); член (голова) низки «разових» рад за спеціальностями 034 «Культурологія», 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство», 26.00.04 «Українська культура», 011 «Освітні, педагогічні науки» (НМАУ ім. П.І.Чайковського, НАКККіМ, КНУКіМ, ХДАК, РДГУ); здійснював експертизу окремих дисертаційних досліджень на запит спеціалізованих учених рад (2021-2022 рр.).
Входить до складу групи рецензентів МОН України Державного стандарту ОНП спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (аспірантура) (2023 р.).
Брав участь у якості офіційного опонента (18) у засіданнях Спеціалізованих учених рад, зокрема й «разових» рад у КНУКіМ (2013-2017, 2022-2023 рр.), НАКККіМ, ХДАК, НМАУ ім. П.І.Чайковського, РДГУ (2021-2023 рр.). Підготував понад 60 відгуків на автореферати дисертаційних досліджень для спеціалізованих учених рад Інституту сучасного мистецтва НАМУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, НПУ ім. М.П.Драгоманова, КНУКіМ, НАКККіМ, НМАУ ім. П.І.Чайковського, Таврійського НУ ім. В.І.Вернадського, ХДАК, Львівської НАМ, ХДАДіМ, ДВНЗ «Прикарпатський НУ ім. В.Стефаника» та ін.
Керівник комплексної кафедральної наукової теми № 0121U111130 «Прикладні питання культурології», затвердженої у державній Рєєстраційній Службі Міністерства юстиції України (2022 р.).
Здійснює керівництво підготовкою дисертаційних досліджень пошукувачів кафедри Корольчук О.Л. (ВНУ ім. Лесі Українки) та Горох Г.С. (РДГУ), Бондарчук Я.В. (НаУ «Острозька академія»).
Заступник головного редактора, відповідальний секретар (2012-2016 рр.), головний редактор (із 2017 р.) двох періодичних науко-метричних і фахових збірників за напрямами «Мистецтвознавство» та «Культурологія» – «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (спільний видавничий проект кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ й Інституту культурології НАМ України), затверджених Державною реєстраційною Службою Міністерства юстиції України (КВ № 22258-12158 ПР від 20.05.2016 р.) із розширенням мовного аспекту (українська, англійська, німецька, польська, російська) (категорія «Б») та Альманаху наукового товариства «Афіна» кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ – «Актуальні питання культурології», зареєстрованих у Парижі (Франція), що також індексуються в 12 науко-метричних базах Index Copernicus (Польща), «Cosmos» (США), «СЕЕОL» (Центрально – і Східноєвропейська Online бібліотека), Research Bible«Research Gate» (Німеччина), «Google Scholar», «Cite factor», European Reference Index for the Humanities (ERIHto NSDреферативних базах «Україніка наукова» та «Джерело» (НБУ ім. В.І.Вернадського).
Відповідальний за перереєстрацію збірників, введення їх до міжнародних науко-метричних баз даних (2015 р.) та їх фаховий супровід в оприлюдненні їх на сайтах (DOI). Ініціатор проведення дострокової їх перереєстрації і переведення до категорії «Б» (рішення Експертної ради МОН України від 3.02 та Атестаційної Колегії МОН, додаток 4 до наказу МОН України від 2.07.2020 р. № 886).
Член редколегій фахових, науко-метричних Вісників: Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського (напрям «Культурологія» (2019 р., заступник головного редактора), наукового Вісника «Культура України» (серій «Культурологія» та «Мистецтвознавство») ХДАК, Вісника КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого (2020 р., усі – категорія «Б»), наукового Вісника Інституту культурології «Interdisciplinary Cultural and Humanities Review» НАМ України, збірника матеріалів міжнародних наукових конференцій молодих дослідників РДГУ «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих» (2016 р.), керівник її культурно-мистецької секції.
На запит Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України у складі групи фахівців здійснював експертизу Проекту Стандарту вищої освіти ІІ ОС (магістр) галузі знань 03 гуманітарні науки, спеціальності 034 культурологія (2019 р.); на запит НАЗЯВО – Положення про акредитацію спеціалізованих учених рад із присудження наукових ступенів доктора філософії, доктора наук та спеціалізованих рад із присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва (2020 р.), галузевого Стандарту ІІ ОС (магістр) спеціальності 033 «Філософія» (2020 р.), ІІІ ОКР (аспірантура) спец. 031 «Релігієзнавство» (2022 р.), ІІІ ОНП спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (УДУ ім. М.П.Драгоманова). Рецензував декілька ОПП і ОНП та програм дисциплін різних спеціальностей для УДУ ім. М.П.Драгоманова та НУ ім. Ю.Федьковича (2020-2021 рр.).
Учасник понад 120 наукових симпозіумів та конференцій, з яких 51 – міжнародна (Ягеллонський ун-т (Краків); Інститут ім. В.Jañskiego (Варшава), Мадриді (Іспанія), Белорусский гос. ун-т культуры и искусств, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси, Національний Інститут стратегічних досліджень НАНУ, КНУКіМ, НАМУ, НПУ (УДУ) ім. М.Драгоманова, НАКККіМ, ХДАК, ОНПУ, ВНУ ім. Лесі Українки тощо), 47 – Всеукраїнських, 7 – міжвузівських, решта – регіональні та загально-університетські. Ним сформовано окремий напрям досліджень в РДГУ – культурна регіоніка: історичний контекст.
Співорганізатор понад 30 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, багатьох звітних, а також наукових заходів, проведених на базі Обласної універсальної наукової бібліотеки (10-11.09.2010 р.), КЗ «Рівненський ОЦНТ», КЗ «РОКМ» (14-15.09.2015 р.), РДГУ; модератор секцій міжнародних, всеукраїнських та звітних наукових зібрань й в інших ЗВО (КНУКіМ, із 2021-2023 рр.).
Автор понад 360 опублікованих наукових та науково-методичних праць, у т. ч. трьох одноосібних монографій, що отримали понад 35 схвальних відгуків у спеціальній науковій періодиці і регіональній пресі; розділу (у співавторстві) у монографічно-довідниковому виданні, одноосібних розділів у чотирьох колективних монографіях (понад 4,7 др. а., опублікованих у Польщі, н/м база SENSE і Україні), чотирьох одноосібних навчально-методичних посібників із питань регіональної культурної практики, української культури, історіографії культури України, музеєзнавства і пам’яткознавства з грифом РДГУ (37,5 др. а.), декількох навчально-методичних посібників у різних редакціях, навчально-методичного посібника у співавторстві, а також 219 наукових статей, з яких понад 139 одноосібних. 117 із них опубліковані у фахових, 59 у науко-метричних виданнях ЗВО Одеси, Харкова, Києва (КНУКіМ, НАКККіМ, КНУТКіТ ім. І.Карпенка-Карого, НАМУ, НМАУ ім. П.Чайковського, НПУ ім. М.П.Драгоманова, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, НАНУ), Луганська, Рівного, Кракова, Бидгоща, Варшави (Польща), Мадрида (Іспанія), Кореї, Мінська (Білорусь), Маріуполя, Львова, Луцька і ін., 4 тез наукових доповідей (Київ, Краків, Харків), 2-х інформаційних матеріалів у колективній монографії «Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини». Рівне, 2011, декількох передмов до науково-публіцистичних і методичних праць, друкованих на замовлення Рівненської облдержадміністрації та Ради керівників ОЦНТ України (2015-2022 рр.) тощо.
Його монографії знаходяться на сайтах Інтернет-магазинів США (https:// epdfpub/-09b9797dac5f954ef6266192d3957d0b19024.html), бібліотеках Мінська, Нюрнбергга, Гамбурга, Мадрида, Кракова, Забже, Санкт-Петербурга, усіх Національних бібліотеках України ім. В.І.Вернадського та ім. Я.Мудрого, окремих структур НАНУ, НАМУ, зокрема в електронній національній програмі Національної бібліотеки ім. Я.Мудрого «Культура України» (2020-2021 рр.), а також у багатьох ЗВО України, відомих науковців; є вони й в усіх районних бібліотеках Рівненщини. Рецензії на його монографії, організаційно-культурну й наукову діяльність (понад 35) опубліковані в багатьох наукових виданнях, зокрема й за межами України (Мінськ, Білорусь). Інформація про нього опублікована у довіднику «Наукові школи Київського національного університету культури і мистецтв» («культурологія») (2019 р.), «Мистецтвознавці України»: довідн. / укл.: О.Матоліч. Івано-Франківськ, 2021 р. Серед опублікованого – чимало статей у Всеукраїнських часописах «Вища школа», «Народна творчість та етнологія», «Народна творчість та етнографія: студії мистецтвознавчі», «Історичний журнал», «Матеріали до української етнології» (Київ, НАНУ), «Народознавчі зошити» (НАН України, Львів), «Вісник Книжкової Палати України», «Образотворче мистецтво», «Рідна школа», «Гілея», «Методист» (Київ).
Автор рецензій на монографії, статті, наукові збірники, навчальні й навчально-методичні посібники і хрестоматії професорсько-викладацького складу ЗВО країни й постійний рецензент низки статей на запит редакторів наукових збірників (КНУТКіТ, НМАУ ім. П.І.Чайковського, НАКККіМ, Санкт-Петербурзької державної академії мистецтв і ін., зокрема й для науково-метричних баз Scopus«Journal of Music and Dance»).
Упродовж 2010-2023 рр. ним опубліковано 300 статей у періодичній пресі Рівненщини, Волині, Миколаївщини, Одещини та всеукраїнських виданнях («День», «Культура і життя») про різні грані культурно-мистецького процесу країни і регіонів, рецензії на культурно-мистецькі події та постаті. Він – автор рецензій на художні твори, наукові праці, культурну діяльність регіональних митців в енциклопедії «Україна: історія великого народу». Київ, 2015 (http: // litopys. com. ua /places/ viznachn-postat / khudozhniki-r-vnogo), навчально-методичну літературу для ЗОШ Рівненщини.
Із травня 2011 по листопад 2012 р. вів щомісячну рубрику в журналі «Мистецькі грані» з всеукраїнською сферою розповсюдження («Творчі портрети» митців, художніх колективів та організаторів культурного життя Рівненщини»), де опублікував 17 регіональних «творчих портретів».
Із березня 2016 по грудень 2019 р.  керівник авторської програми «Грані мистецтва» на обласному телеканалі «Ритм», присвяченої культурно-мистецькій спадщині та творчості провідних майстрів мистецтв країни, у рамках якої записав 59 інтерв’ю (по 30-40 хв. кожне) з народними артистами України Н.Бучинською, К.Бужинською, В.Горянським, В.Мойсеєнком, З.Огневич, Н.-М.Фариною, О.Поляковою, Г.Чапкісом, А.Сейтаблаєвим, С.Кондратівим, І.Островською (Київ), художниками і громадськими діячами О.Бобришевим (Рівне), Р.Яцівим, Ю.Ямашем, М.Дзядиком (Львів), епатажним радіожурналістом, видавцем та шоу-меном Vel Johansson (Швеція), а також членами НСХ України чи керівниками установ культури: Ф.Бобриком, С.Бусленком, В.Гвоздинським, О.Бобришевим, П.Подольцем, М.Орешком та ін. (Рівне), розміщених у мережі Інтернет.
Із 2010 р. – автор  спеціальної культурно-мистецької рубрики в обласних газетах «Волинь», «Вільне слово» та, епізодично, – у «Віснику + К» (Луцьк).
Входив до складу організаційної групи з питань підготовки хрестоматії «Традиційно-побутові танці України» (автор передмови, Рівне, 2019 р.), сформованої на замовлення Ради керівників обласних центрів народної творчості України; упорядник, автор передмови та макету науково-публіцистичної праці Л.Костюк і У.Букайло «Традиції «серпанкового» ткацтва в Україні» (2016 р.), підготовленої на замовлення управління культури і туризму облдержадміністрації. Здійснював макетування й верстку культурологічного альманаху «Народна творчість Рівненщини» КЗ «РОЦНТ» обласної ради (2012-2015 рр.).
Публікується у регіональних літературно-художніх («Погорина»), науково-краєзнавчих: «Острозький краєзнавчий збірник», «Вісник Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», «Вісник Волинського обласного краєзнавчого музею», «Вісник Луганського ОЦНТ», «Вісник Харківського ООЦНТ», «Вісник Харківського ООМЦКіМ», «Вісник Вінницького КЗ «ОЦНТ», зокрема й спеціалізованих культурологічних виданнях («Народна творчість Рівненщини» КЗ «Рівненський ОЦНТ» Рівненської облради).
Учасник наукових проектів (РДГУ – університет ім. Я.Длугоша, м. Ченстохова (2018 р.), Університету ім. М.Коперника у м. Торуні (2019 р., Вища школа економіки Уні-Терра, 2020-2021 рр., м. Познань, Польща), у результаті чого укладено угоди про співпрацю, зокрема й у рамках Програм «Подвійний диплом», Еrasmus+ (у 2020-2021 рр. 4 студенти різних ОПП кафедри здобували освіту за програмою семестрового навчання в Польщі). Подібну угоду укладено з Міністерством освіти Китаю (2017 р.).
Член галузевої (Апеляційної) комісії під час проведення ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 034 культурологія (НМАУ ім. П.І.Чайковського (березень, 2021 р.), наказ МОН № 1457 від 24.11.2020 р.). Учасник (у складі групи науково-педагогічних працівників РДГУ) міжнародного освітнього проекту «ІRЕХ: інфо-медіа-грамотність» (кер. – проф. Колупаєва Т.Є.), член Центру європейської педагогічної освіти (2020 р.).
Член Національної Спілки краєзнавців України (2009 р.), член Національної Спілки журналістів України (2013 р.), експерт оргкомітету Рівненського міськвиконкому з присудження мистецької премії ім. Г.П.Косміаді (2016 р.); член Комітету з питань культури, мистецтва, духовності Координаційної ради Рівненської обл. (2014-2019 рр.), Комісії з питань охорони культурної спадщини Управління культури і туризму Рівненської ОДА (2022 р.).
Член журі: ІV міжнародного фестивалю студентської естрадної пісні «На хвилях Світязю» (с. Світязь, турбаза ВНУ ім. Лесі Українки «Гарт», 16-20.06.2012 р.), ХVІ-ХХІV Міжнародних фестивалів дитячої творчості «Золотий лелека», СІОFF (2013-2021 рр., Миколаїв, МДОЦ «Космос», с. Рибаківка) (zolotiyleleka.mk.ua) та Всеукраїнського шоу-проекту «Mini Miss & Mister Blond Ukraine, 2018 (Київ, 18.03). Організаційний комітет заходу – Дитячий театр мод «Little Model».
Брав участь у рамках неформальної освіти у Міжнародних літніх «Академіях педагогічної творчості» (2016-2021 рр., МДОЦ «Космос», Миколаївська обл.), проведених керівниками НАПН України та зарубіжних Академій (Молдови, Білорусі, прибалтійських країн, Польщі, Канади, США, Великобританії, РФ, Румунії, Німеччини, Татарстану) й різноманітних ворк-шопах («Європейська інтеграція: перспективи та виклики для України» (кооперація з проектами Еразмус+, напрям Жана Моне, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 11.12.2020 р.), підтверджених відповідними сертифікатами. Упродовж 2015-2019 рр. на запит Миколаївської спеціалізованої ЗОШ «Академія дитячої творчості» та НАПН України готував відеофільми про ці фестивалі. Чимало його фотографій використано, до прикладу, на обкладинках всеукраїнського часопису «Вища школа» [№ 7/8 (169), 2018 р.], або в матеріалах газет «День», «Культура і життя», «Волинь» та ін.
Ініціатор укладання 17 угод про співпрацю з КНУКіМ (2018 р.), Маріупольським держуніверситетом (2019 р.), КЗ «Ужгородська академія культури і мистецтв» ЗОР (2018 р.), НПУ ім. М.П.Драгоманова (2020 р.), ХДАК, КНУКіМ, Інститутом культурології та Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України (2021 р.), КНУ ім. Т.Г.Шевченка, Сєвєродонецьким НУ ім. В.І.Даля, Міжнародним гуманітарним університетом м. Одеси, ВНУ ім. Лесі Українки, НАКККіМ, ХДАДіМ, ЛНАМ та ін. (2022-2023 рр.).
Керівник студентського наукового дослідження, що брало участь у всеукраїнському конкурсі (Ю.Янишевська, ХДАДіМ, 2016 р.).
Неодноразово запрошувався керівництвом ЗМІ областей у якості спеціального кореспондента для висвітлення міжнародних культурно-мистецьких заходів у м. Рівне (2011-2021 рр.), Луцьку (2015 р.), Миколаєві (2014 р.).
Викладає дисципліни «Українська культура», «Менеджмент культурних індустрій», «Методика організації культурологічних досліджень», «Менеджмент фестивальної діяльності», «Історія музейної справи», «Історіографія культури України», «Теорія музейної справи», «Музеї України і світу», «Соціокультурна сфера в умовах трансформації» на трьох ОПП спеціальностей кафедри та курс «Історія української культури» на усіх ОП спеціальностнй факультету Документальних комунікацій і менеджменту РДГУ (з 2009 р.), Економіко-технологічному коледжі НУВГіП (2012-2013 рр.), Одеській НМА ім. А.В. Нежданової (2018-2020 н. р.), а також курс «Охорона праці в галузі» (2013-2014 рр.) на Художньо-педагогічному факультеті РДГУ. Гарант ОПП спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» І-ІІ (бакалавр-магістр) рівнів, член проектних груп трьох освітньо-професійних програм спеціальностей кафедри.
Автор 100 науково-методичних розробок (окремі – у співавторстві), з дисциплін «Українська культура», «Сучасна українська культура», «Історіографія культури України», «Методика організації культурологічних досліджень», «Сучасна регіональна культурна практика», «Історія музейної справи», «Теорія музейної справи», «Охорона праці в галузі» і ін., зокрема й колективних навчально-методичних посібників для студентів художньо-педагогічного факультету, факультету документальних комунікацій і менеджменту, програм вступних іспитів. Відповідальний за перевірку дипломних досліджень на академічну доброчесність по кафедрі (з 2017 р.).
Підвищення кваліфікації здійснив на кафедрах: історії України МЕГУ ім. С.Дем’янчука (2015 р.), музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності у ВНУ ім. Лесі Українки (2016-2017, 2022-2023 рр.), університетах ім. Я.Длугоша (5.06-10.12.2018 р., м. Ченстохов), ім. М.Коперника (м. Торунь, 23.10-26.10..2019 р.), Вищій школі економіки Уні-Терра (1.10.2020-1.03.2021 рр., м. Познань, Польща), а також під час ліцензійних й акредитаційних експертиз у ЗВО України, міжнародних і всеукраїнських фестивальних заходів, конференцій й літніх Міжнародних «Академій педагогічної творчості» (Миколаївська обл., 2016-2021 рр.) та у рамках програми неформальної освіти у згаданому ворк-шопі «Європейська інтеграція: перспективи і виклики для України» (кооперація з проектами Еразмус +, напрям Жана Моне, НПУ ім. М.П.Драгоманова та програмі в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOCHAIR та Центру Досконалості Жана Монне «Європейські Студії соціальних інновацій в освіті» (ESSIE 101085552  ERASMUSJMO-2022-COEініціатором якого були провідні науковці з університету Генуї (Італія), Національного університету біоресурсів і природокористування України, ПНУ ім. М.П.Драгоманова, січень, 2023 р., 180 год.).
Виконував обов’язки Голови Атестаційних комісій на спеціальностях 023 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Реставрація» (2018 р.), 034 «Культурологія», 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (РДГУ, 2020-2022 рр.) та в ЛНАМ і Дубенському фаховому коледжі культури і мистецтв (2023 р.).
Щорічно 5-9 студентів під його керівництвом є учасниками Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, виконують кваліфікаційні дослідження різних освітніх рівнів, публікуються у наукових фахових виданнях. Він – рецензент кваліфікаційних досліджень на інших кафедрах РДГУ і ЗВО України.
Спільно з доц. Костюк Л.К. брав участь в організації міжнародного «Осіннього салону художників» (Рівне-Дубно, 17-18.09.2010 р.), мистецької акції «Спадщина художника М.Глущенка в м. Рівне» (2011 р.), «Відомий і не відомий Костянтин Литвин» (Рівне, 2013 р.), «Г.П.Косміаді: репатріант із Волині» (Сарни, 18.05.2018 р.) і ін., проведених у галереї європейського живопису «Євро-Арт» (17.11.2011 р., 11.12.2012 р.), історико-етнографічному музеї м. Сарни (18.05.2018 р.); є постійним учасником таких акцій у художніх галереях «Євро-Арт» (від 2011 р.), «Сальвадор Далі», «ЗУЗА», ООНСХУ, 2009-2023 рр. Автор багатьох наукових розвідок чи рецензій про ці культурно-мистецькі структури і їх діяльність, інформаційної довідки для представлення власників галереї «Євро-Арт» А. і Л.Волошун до Ордену «За заслуги» (липень, 2016 р.).
Очолював мистецтвознавчу секцію в Рівненській МАН (1.11.2017-3.05.2018 рр.; керовані ним роботи здобували призові місця на обласному конкурсі: І.Шпічка, ЗОШ № 27 – ІІІ місце; Н.Таборовець, Дубровицький НВК «Школа-ліцей» – ІІІ місце (НУВГіП, лютий, 2018 р.), консультант дослідження, що брало участь у всеукраїнському конкурсі. Член журі і рецензент учнівських наукових робіт у Рівненській МАН (2019-2020 рр., Наказ № 18 від 31.01.2020 р.).
Входить до складу організаційних груп РДГУ з питань розробки новітніх інформаційних технологій). Автор інформаційних повідомлень, адміністратор двох сайтів кафедри (з 2014 р.) та художньо-педагогічного факультету (з 2016 р.), наукових збірників (із 2017 р.).
Член Апеляційної комісії РДГУ (2017 р.), член науково-методичної (з 1.10.2022 р.) та науково-технічної рад РДГУ (з вересня 2021 р.), член ученої ради художньо-педагогічного факультету, відповідальний за роботу СНТ на факультеті (2016 р.). За його ініціативи віднайдено кошти і створено спеціалізовану конференц-залу кафедри (№ 39) (2020 р.).
За критеріями оцінки роботи викладача ЗВО, розробленими Кабінетом Міністрів України (2016 р.) і запровадженими у ЗВО України, зокрема й РДГУ, у 2017 р. посів 10, у 2020 р. 1 місце у загальному рейтингу серед понад 450 осіб професорсько-викладацького складу РДГУ. Цей рейтинг зберігається й надалі.
Великого значення в організаційно-культурній діяльності надає неформальній освіті через відвідування музеї, архівів, художніх галерей, бібліотек, театрів, концертних зал, фестивального руху, залучаючи до цього й студентів. Організатор туристичних подорожей до історичних місць та національних історико-культурних і історико-меморіальних заповідників України (Львів, Буковель, Почаїв, Зарваниця, Дубно, Олесько, Підгірці, Берестечко, Острог, Пересопниця, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Банчени, Бакота, оо.Синевір і Світязь, а також Хотин, Батурин, Чигирин, Полтава, Решетилівка, Опішня, Суботів, Холодний Яр, Умань, Вінниця, Канів, Київ тощо), художньої галереї «Мистецький арсенал» (Київ), замків, монастирів і пам’ятних місць Прикарпаття, Закарпаття, Поділля (2011-2022 рр.), Санкт-Петербургу і його околиць (Павловськ, Петергоф, Гатчина, Царське Село (квітень, 2014 р.), численних відвідувань культурно-мистецьких заходів в установах культури регіону, творчих зустрічей студентів із провідними фахівцями культурно-мистецької сфери і бізнесу України, організаторами культурного життя регіону (з 2010 р.). Ініціатор надання безкоштовних абонементів студентам кафедри обласною філармонією. За його ініціативи інформація про концертні заходи КЗ «Рівненська обласна філармонія» та Академічного музично-драматичного театру постійно оприлюднюється й на сайті кафедри; учасник численних волонтерських програм із залученням студентів на підтримку ТО і ЗСУ (з 2022 р.). Організатор проведення он-лайн майстер-класів для студентів із провідними майстрами мистецтв України (народним артистом України В.Мойсеєнком, з 2021 р.).
Відзначений грамотами МОН України «За успіхи в науковій роботі» (2009), «За підготовку висококваліфікованих кадрів» (2015); переможець Х загальноміського відкритого рейтингу популярності «Гордість міста» у номінації «Викладач-науковець року» (серпень, 2012) та обласного конкурсу молодих науковців (травень, 2017). Нагороджений дипломами РДГУ «Науковець року» в номінації «Автор-2012», «Автор-2014», «Автор-2015», «Автор-2016», Подякою Сарненської райдержадміністрації за організацію виставки «Художник Г.Косміаді: репатріант із Волині» (18.05.2018), Подяками керівництва НАЗЯВО «…За високу якість проведених експертиз і значний внесок у розвиток вищої освіти України» (29.12.2020, 26.12.2022), Грамотою і нагрудним знаком облради «За вагомі наукові та творчі здобутки, сумлінну працю, високий професіоналізм» (6.12.2021), Подякою почесного Президента ГО «Рівне Разом» В.В.Шакирзяна «За патріотизм, активну громадянську позицію, самовіддану працю, розвиток волонтерського руху, вагомий особистий внесок у вирішення проблем держави під час російської агресії проти України» (2022).
Коло наукових інтересів: регіональна культурна практика, соціокультурна діяльність, інокультурні та міжнародні зв’язки, «творчі портрети» митців та організаторів культурного життя, фестивальний рух.

Казначеєва Людмила Миколаївна, 17.10.1975 р. н. – кандидат історичних наук, доцент (2013 р., атестат – 2015 р.). Закінчила Рівненську ДМШ, Рівненське музичне училище (1994 р.), РДГУ за спеціальністю «Народна художня творчість» (спеціалізація «хорове диригування», 1999 р.). Із 1999 р. працювала в РДГУ на кафедрі хореографії на посаді концертмейстера.
2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в Інституті історії НАН України на тему «Волинське дворянське зібрання (1796–1917 рр.): функції, структура, участь у системі органів влади».
Із 2012/2013 н. р. у штаті кафедри культурології, викладає дисципліни «Історія мистецтв», «Сучасна українська і зарубіжна культура», «Культурологія дозвілля» (історія та теорія), «Риторику», «Тренінг ділових комунікацій», «Музейні візії сучасності» й ін., зокрема низку курсів на ОП спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Відповідає за аналіз навчального процесу з дисциплін кафедри; програму виробничої практики студентів V курсу.
В її активі декілька опублікованих наукових праць, у т. ч. і спільно зі студентами у наукових збірниках та розділ у навчально-методичному посібнику (2017 р.). Керівник студентських повідомлень на різноманітних наукових конференціях, зокрема й за межами України; член журі студентських олімпіад. Організатор культурно-масових заходів, проведених в установах культури міста, ЗОШ, РДГУ. Брала участь у поїздці у складі групи студентів до університету м. Бидгощ (Польща, 2016 р.); ліцензійній експертизі Львівської філії КНУКіМ (2017 р.).
Керівник студентського дослідження, що брало участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ХДАДіМ, 2017 р.) і здобуло ІІ місце; підготувала переможця (ІІІ місце) обласного конкурсу читців «Кобзарева струна не вмирає» (2018 р., Ю.Кравчик). Організатор низки культурно-дозвіллєвих заходів для соціальних установ та ЗОШ міста, зокрема оригінального циклу публічних заходів за участі студентів спеціальностей кафедри – «Люди, які змінили світ», проведених у 2017-2018 рр. у Рівненській ОУНБ та «Час творити добро» (РДГУ, співорганізатори – доц. Шолудько Н.Г., ст. викл. Глущук О.Г., 2018 р.), Свята авторської пісні та поезії і багатьох ін. Брала участь у якості члена журі міського музичного фестивалю «Золотий вулик» (2018 р.). Керівник (спільно зі ст. викл. Глущук О.Г.) збірної команди учнів ЗОШ області для участі у всеукраїнському конкурсі «Знай і люби свій край» (2018 р.), що здобула перемогу. Керує секцією МАН у НВК «Рівненський колегіум» (із 2013 р.). У 2019 р. Керована нею учнівська робота здобула перемогу (ІІ місце) на всеукраїнському конкурсі учнівських наукових робіт. Секретар (голова) секцій науково-практичних всеукраїнських (міжнародних 2016-2020 рр.) конференцій, що проводяться на кафедрі. Відповідальна за ОНПО «Культура» та СНТ «Афіна» кафедри (2020-2022 рр.).
Неодноразово виконувала обовязки технічного секретаря ДЕК на кафедрі. Секретар ради художньо-педагогічного факультету (з 2020 р.).
Відзначена низкою Почесних грамот: міськвиконкому (2016-2017 рр.), РДГУ, Благословенною Громотою Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017 р.), Управління освіти і науки Рівненського міськвиконкому за високу результативність роботи з обдарованою учнівською молоддю (2018 р.). Управління освіти і науки Рівненської ОДА за активну участь у впровадженні інноваційного всеукраїнського профорієнтаційного проекту «Знай і люби свій край», Рівненського НВК «Колегіум» за якісний науковий супровід дослідницької діяльності обдарованої учнівської молоді та підготовку переможців І-ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (2019-2023 рр.) та художньо-педагогічного факультету (2021 р.) у зв’язку з 50-річчям кафедри та ін, 
Коло наукових інтересів: історико-теоретичні аспекти викладання культурологічних дисциплін, риторика, історія музичної культури.

Кандидат економічних наук, професор кафедри Матусевич Костянтин Миколайович (1984 р. н.) у штаті кафедри з 7.09.2022 року, хоча до підготовки фахівців спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної сфери» долучався з вересня 2021 року.
Професійну освіту здобув у РІС КСУ за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з кваліфікацією «Менеджер-економіст» (2006 р.) та «Міжнародна інформація» за спеціалізацією «Зв’язки з громадськістю», кваліфікація «Спеціаліст-міжнародник, перекладач» (польська, англійська мови, 2007 р.), аспірантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» (2010 р.). Тема дисертації «Інтелектуальний потенціал як інституціональний чинник формування економіки постіндустріального типу». Із 2010 р. – ст. викладач кафедри економічної теорії РДГУ. Атестат доцента – 2014 р.
Читає курси «Управління персоналом організацій в сфері культури», «Стратегічний менеджмент в культурі», «Управління соціокультурними інституціями і проектами», «Менеджмент і маркетинг соціокультурної діяльності», «Управління персоналом у сфері культури» та ін. Член проектних груп ОП спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 034 «Культурологія». 
Відповідальний за профорієнтаційну діяльність на кафедрі; здійснив низку виїздних заходів із С.В.Виткаловим та Л.П.Сніжко у райони області з цією метою; куратор ІІ курсу трьох спеціальностей кафедри (2022-2023 н. р.).
Коло наукових інтересів: проблеми суспільного економічного відтворення в постіндустріальному суспільстві. 

Сніжко Лідія Потапівна – 12.01.1962 р. н. – викладачка кафедри. Професійну освіту здобула у Рівненському державному інституті культури на кафедрі культурно-освітньої роботи за спеціальністю «Методист-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності» (1984 р.) та Державній Академії муніципального управління (2012 р.) за спеціальністю «Менеджмент організацій» з кваліфікацією «Менеджер-економіст». Значний період часу працювала в галузі культури (завідувач відділом естетичного виховання дітей, завідувач сектором відродження національної культури, завідувач сектором видовищних і масових заходів  у Палаці культури РАЕС (1990-1997 рр.), художній керівник Центру дозвілля РАЕС (1997-2003 рр.), а також державній службі (головний спеціаліст відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міськради) (2004-2015 рр.), викладачка кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» (2021-2022 н. р.).
У складі нашої кафедри з 15.09.2022 року.
Підвищення кваліфікації здійснювала за напрямами: «Бізнес планування» (2001 р.), «Формування позитивного іміджу» (2002 р.), «Організація та проведення тендерних закупівель» (2005 р.), «Організація роботи відділу культури і туризму місцевих органів влади» (2006 р.), «Забезпечення виконання законодавства у сфері охорони культурної спадщини та розвитку туристичної галузі» (2009 р.), «Організаційно-правові аспекти роботи з персоналом і ведення кадрового діловодства» (2010 р.), «Стан проблеми, перспективи розвитку галузі культури Рівненщини» (2014 р.), а також у ВНУ ім. Лесі Українки (лютий-березень, 2023 р.).
Вона є членом Координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї при Рівненській ОДА в рамках «Національної стратегії формування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026  рр.», співпрацює з  Громадською  радою при Рівненській облдержадміністрації, бере участь у її засіданнях із питань  удосконалення соціокультурної сфери області. Керівник ГО «Культурний центр».
Має декілька авторськиих угод із питань: – надання права КЗ «Рівненська ОУНБ» про розміщення на сайті бібліотеки твору «Дитячі забавлянки Волинського Полісся», – передачі невиключного права НБУ ім. Я.Мудрого на право відтворення твору в цифровій формі з метою розміщення його в електронній бібліотеці «Культура України» (http://elib.nplu.org/) та КЗ «Рівненська ОУНБ» на використання твору «Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся: матеріали науково-практичної конференції» [вип. 1], 2015. 28 с. [вип. 2], 2016. 59 с. [вип. 3], 2017. 54 с. [вип. 4], 2018. 88 с. Була секретарем секції ХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції, організованій кафедрою івент-індустрій, культурології та музеєзнавства у листопаді 2022 р.
Нею укладено тристоронню угоду між Вараською міською Радою, ВП «Рівненська АЕС» та ГО «Культурний Центр» (кер. – Л.П.Сніжко) про співпрацю в соціокультурній сфері. Активно співпрацює з Департаментом культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради щодо розробки й виконання цільових програм розвитку культури м. Вараш, Будинком культури ВП «Рівненська АЕС» з питань організації івентів в умовах комунікативних обмежень. Серед іншого, помітною є її співпраця з КЗ «Сарненський історико-етнографічний музей», музеєм лісу м. Костопіль, Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним  заповідником у науковій роботі.
Має опубліковані публіцистичні праці історико-культурного спрямування переважно про регіональний контент; організатор декількох регіональних краєзнавчих конференцій та учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних наукових зібрань.
Куратор академічних груп двох спеціальностей кафедри, відповідальна за профорієнтаційну роботу в установах культури та мережі ЗОШ Рівненщини; керівник студентського клубу народознавчого спрямування в ОНПО «Культура». Організатор різноманітних екскурсійних заходів для студентів із КЗ «РОУНБ». Член проектних груп спеціальностей 034 «Культурологія» та 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство». Читає низку дисципліни культурологічного та музеєзнавчого спрямування: «Сучасна зарубіжна індустрія дозвілля», «Законодавство у сфері культури», «Соціологія культури» та ін. Постійно практикує урізноманітнення форм проведення занять: тематичні екскурсії, зустрічі з практиками галузі тощо. Активно займається профорієнтаційної роботою.
Коло наукових інтересів: культурно-дозвіллєва діяльність, культурна спадщина, міжкультурна комунікація, культурні індустрії.

Кандидат педагогічних наук (2006 р.), доцент (2015 р.) Тюска Валентина Борисівна, 25.02.1970 р. н. – закінчила Рівненський державний інститут культури, кафедру культурології (спеціальність «Організатор-методист культурно-освітньої роботи»); у ЗВО із 1996 р. Певний час працювала на посаді Голови студентського клубу Рівненського державного педагогічного інституту. Згодом (із 2003 р.) – викладачем на кафедрі культурології. За останні 5 років (2015-2020 рр.) брала участь у 24 наукових конференціях різних рівнів.
Дисертація «Творча самореалізація майбутнього педагога у процесі діяльності студентського клубу» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» захищена у Житомирському державному університеті ім. І.Я.Франка.
Читає дисципліни: «Інформаційно-методичне забезпечення культурно-дозвіллєвої діяльності», «Психолого-педагогічні основи культурно-дозвіллєвої діяльності», «Організація відпочинку і розваг», «Соціокультурна діяльність», «Сучасна зарубіжна культура» та ін. Опубліковано 35 науково-методичних праць, у т. ч. й розділи у навчально-методичних посібниках (2016, 2020 рр.).
Відповідальна за організацію профорієнтаційної та виховної роботи кафедри (2000–2009 р.); усі види практик (із 2018 р.); у 2010-2014 рр. – заступник декана ХПФ із виховної роботи, 2010-2017 рр. – заступник Голови відбіркової комісії РДГУ. Із листопада 2014 р. – голова профбюро і член ученої ради Художньо-педагогічного факультету; технічний секретар Приймальної комісії РДГУ (2021 та 2023 рр.). Секретар (керівник) секцій всеукраїнських (міжнародних) науково-практичних конференцій (2015–2021 рр.).
Організатор низки культурно-дозвіллєвих заходів у місті, районах області (соціальні установи для дітей) і університеті, культурно-масових заходів на факультеті. Куратор студентського клубу соціального спрямування «Спалах» (до 2007 р.). Бере активну участь у політичній діяльності міста у складі різних політичних партій. Голова (член) журі секцій «Етнологія» та «Педагогіка» в Рівненській МАН (2013 р.), із 2018 р. керівник студентського клубу «Дозвілля Soft Skills», модератор прикладної діяльності Навчально-науково-практичного об’єднання «Культура».
Відзначена Почесними грамотами обласної ради (2020 р.), керівництва РДГУ (2012-2013, 2015-2016, 2020 рр.), правління Рівненського осередку Всеукраїнського об’єднання «За Помісну Україну» (2019 р.), керівництва Рівненської МАН за членство в журі різних етапів конкурсів (2015 р.), художньо-педагогічного факультету у зв’язку з 50-річчям кафедри (2021 р.).
Коло наукових інтересів: молодіжна культурно-дозвіллєва практика, студентський клуб.
ORCID0000-0002-7088-5698
Контакт emailvalentunatiuska@ukr.net
Викладачі-сумісники кафедри, що працюють чи працювали в її штаті (з вересня 2020 р., забезпечуючи виконання різних освітньо-професійних програм:
Шатрова Марина Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри бібліотекознавства й бібліографії. Закінчила Рівненський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» (1996 р.). Науковий ступінь кандидата історичних наук отримала за спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» при захисті дисертації у НБУ ім. В.І.Вернадського НАН України за темою «Документні ресурси української бібліографії образотворчого мистецтва (1996-2005): склад, зміст, особливості розвитку» (28.04.2010 р.).
Вчене звання доцента кафедри бібліотекознавства і бібліографії отримала 22.12.2014 р. Автор монографії та 50 наукових публікацій у виданнях, рекомендованих МОН України: «Вісник Книжкової палати», «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського», «Бібліотечний вісник», «Вісник ХДАК», «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», теоретичних статей до Української бібліотечної енциклопедії, підготовленої НБУ ім. Я.Мудрого (Національна парламентська бібліотека України).
Загальний науково-педагогічний стаж роботи у ЗВО (РДГУ) – 17 р. Розробила 25 дисциплін: «Музейне джерелознавство», «Науково-дослідна робота музеїв», «Бібліологія», «Едиціологія», «Бібліополістика», «Статистика друку», «Історія бібліографії», «Бібліографія культури та мистецтва», «Бібліотечна журналістика», «Бібліотечна статистика», «Інформаційно-бібліографічні ресурси Інтернет», «Комп’ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг», «Інформаційний аналіз і консалтинг», «Бібліософія», «Бібліотечно-інформаційне обслуговування», «Управління в бібліотечно-інформаційних системах», «Формування медіа грамотності в бібліотеках», «Статистичні методи документознавчих досліджень», «Історія розвитку теорії інформації», «Регіональні інформаційні ресурси», «Аналітична робота з друкованими ЗМІ», «Електронні бібліотеки», «Бібліотечний фандрейзинг» та навчально-методичні комплекси з дисциплін: «Едиціологія», «Бібліополістика», «Статистика друку», «Бібліотечна журналістика», «Бібліософія». З цих курсів опубліковані статті у провідних фахових виданнях, рекомендованих МОН України та оприлюднені виступи на наукових конференціях України та зарубіжжя.
Взяла участь у понад 25 наукових заходах міжнародного та всеукраїнського рівня.
Пройшла стажування у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка за темою: «Організація бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів відділу рідкісних і цінних книг» (180 год.). Брала участь в атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента, зокрема: Пристай Г.І. «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону»: дис…канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (ХДАК, 29.11.2016 р.).
За останні 5 років керувала дипломними роботами понад 80 студентів.
У 2013-2014 рр. – відповідальна за проведення всіх видів практик на кафедрі для студентів спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».
У 2015-2020 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри, завідувачки секції бібліотечної справи. У 2015-2016 н. р. очолювала робочу групу з підготовки документації для проходження акредитації спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (НД № 1889743, наказ МОН України від 14.03.2016 р., № 434 л).
У 2017–2018 рр. – член журі обласного фестивалю-конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест», проведеного на базі КЗ «Рівненська ОУНБ» РОР.
4.12.2019 р. нею проведено круглий стіл на тему «Актуалізація потенціалу співпраці закладів вищої освіти та ринку праці», на який запрошено керівників та представників бібліотек Рівненської обл. і обговорено широкий спектр питань, пов’язаних із формуванням адаптованої до потреб ринку праці освітньої пропозиції, що є актуально як для працедавців, зацікавлених в отриманні висококваліфікованих фахівців, так і для закладу вищої освіти, результатом діяльності якого є підготовка конкурентоспроможних на ринку праці випускників.
Працюючи штатним сумісником кафедри, консультувала підготовку декількох вартісних бакалаврських досліджень, зокрема й стосовно культурологічної освіти в регіоні та була консультантом декількох їх наукових статей.
Коло наукових інтересів: бібліографія, бібліотекознавство, документ.

 

Пелех Оксана Богданівна (4.03.1979 р. н., м. Рівне) – доктор економічних наук (2020 р.), професор (2023 р.), професор кафедри менеджменту РДГУ. Професійну освіту здобула у Рівненському державному технічному університет (НУВГП) за спеціальністю «Облік та аудит» (2001 р.). У 2001-2012 рр. працювала в Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету на кафедрі економіки та банківської справи на посадах викладача і старшого викладачаПрацює у штаті кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства з 2020-2021 н. р. на посаді професора за сумісництвом.
У 2007 р. в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на тему «Міжнародна трудова міграція (порівняльний аналіз Чеської Республіки та України)». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Єременко В.Г. (Атестат доцента по кафедрі менеджменту РДГУ, 22.12.2014 р.).
Із 2012 р. працює у щтаті кафедри менеджменту РДГУ, з 1.10.2020 р. – на посаді професора. Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 22 рік.
27.08.2020 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на тему «Структурний аналіз національної економіки і структурна політика в Україні» у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького. Науковий консультант – професор, доктор економічних наук Садова У.Я.
Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць з питань економіки та менеджменту, зокрема 9 монографій (окремі з них у співавторстві); декілька її статей опубліковано у науко-метричних базах Skoрus та Web of science. Брала участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Викладає дисципліни: «Сталий розвиток», «Ділове адміністрування», «Управління проектами», «Глобалістика», «Європейська економічна інтеграція», «Менеджмент і адміністрування у сфері культури», «Маркетинг креативних індустрій», «Маркетинг соціокультурних послуг». Із цих дисциплін розроблено курси лекцій, методичне забезпечення для проведення практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, опубліковано навчально-методичний посібник (Пелех О.Б., Юськів Б.М. Проєктний аналіз і управління проєктами. Рівне: О.М.Зень, 2023. 209 с.).
Керує кваліфікаційними роботами здобувачів І (бакалаврського) та ІІ (магістерського) ступенів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».
Виконавець кафедральної НДР «Регіональні особливості організації та розвитку ринку сільського туризму» (№ державної реєстрації 0116U007706) та комплексної НДР кафедри економіки та управління бізнесом Рівненського державного гуманітарного університету «Моделі та інформаційна підтримка управління соціально-економічними ресурсами і процесами» (державна реєстрація за № 0118U004198). 
Здійснила стажування у Вищому Семінаріумі Духовного університету UKSW (м. Варшава, Польща) (Сертифікат, 180 год.), а також Центрі післядипломної освіти на кафедрі економічної теорії та економічної безпеки Хмельницького національного університету за програмою «Економіка» (Сертифікат, 180 год.) (2021 р.) та Рівненському факультеті підвищення кваліфікації працівників культури НАКККіМ (2021 р., 180 год.).
Брала участь у міжнародному освітньому проекті у складі кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства РДГУ: «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» – Jean Monnet Chair «Social and Cultural Aspects of EU Studies» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOCHAIR, семестрове навчання» (80 год., НПУ ім. М.П.Драгоманова, 22.02-18.06.2022 р.) та низці всеукраїнських і міжнародних наукових зібрань, зокрема й у якості модератора секцій (2022 р.).
Учасник тренінгу на тему «Стратегічні комунікації Європейського союзу: протидія деструктивним впливам» у рамках проекту ERASMUSJEAN MONNET MODULE, № 101047033-EUSCCDIERASMUSJMO2021-HEITCHRSCH у 2022 р. (Сертифікат, 80 год.).
Заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи (протокол № 11 від 15 жовт., 2020 р.). Гарант ОНП спеціальності 051 «Економіка» (аспірантура). Член редколегії наукового збірника ««Via Economica. Економічний шлях» (РДГУ). Має сертифікат, що підтверджує достатньо високий рівень (В2) володіння англійською мовою (2021 р., Cambridge Assessment English).
Нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки (наказ № 19-з від 28.04.2021 р.).

Наукові інтереси: національна економіка, міжнародна економіка, економічний розвиток, структурні зміни та зрушення, структурні дисбаланси, структурна політика

Мушкета Радослав – 3.09.1964 р. н. – батько семи дітей (Адам (21.03.1986 р. н.), Кароль Яцек (04.06.1994 р. н.), Кароль Ян (22.03.2003 р. н.), Миколай (26.09 2004 р. н.), Адріан (1.03.2009 р. н.), Алан (1.03.2009 р. н.), Олександр (1.03.2009 р. н.).
Доктор педагогічних наук (спецрада Тернопільського НПУ ім. В.Гнатюка, 2007 р.), професор (Польша, ЄС), експерт Міністерства національної освіти (республіка Польща). Є визнаним фахівцем із менеджменту, між культурної комунікації, фізичної культури; має чимало публікацій з цих напрямів у науко-метричних базах Skopus та Web of Science.
Професійна самореалізація відбувалася у різних формах, зокрема: 1989-1994 рр. – Приватне агентство з охорони осіб і майна «ЦІЛЬКО СЕКРЕТНО», м. Всхова, засновник і власник компанії; Академія фізичного виховання, м. Познань, факультет фізичного виховання, де пройшов шлях від асистента до заступника декана з навчальної роботи (01.11.1994-31.10.2005 рр.); директор департаменту Окружного відділу фізичної культури, туризму (8.04.2002-30.06.2003 рр.); директор вищої школи детективів і працівників безпеки м. Познань (01.12.2004-30.11.2006 рр.); професор, декан факультету громадського здоров’я Університету педагогіки та адміністрування м. Познань (02.11.2005-30.09.2007 рр.); Університет Казимира Великого м. Бидгощ (01.03.2009-30.09.2016 рр.), зокрема й директор його Інституту фізичної культури (2013-2015 рр.); 01.10.2016-30.06.2021 р. – Голова Ради Фундації «Європейський інститут спорту та освіти»; проректор із виховної роботи Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyn, Gdańsk, Kościerzyna, Toruń (02.11.2022-31.12.2022). Експерт Міністерства народної освіти Польщі з питань підвищення кваліфікації вчителів (із 2000 р.). Чимало років входить до складу редколегій наукових журналів, зокрема:
– «Педагогіка і психологія спорту». Університет М.Коперніка в Торуні (платформа APCz NCU) – головний редактор;
– «Якість у спорті». Університет М.Коперніка в Торуні (платформа APCz NCU) – заступник головного редактора;
– Журнал освіти, здоров’я та спорту. Університет М.Коперніка в Торуні (платформа APCz NCU) – заступник головного редактора.
До цього ряду можна віднести й функції рецензента наукової періодики:
– «Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica». Університет Палацького, Оломоуц, Чеська Республіка.
– «Медико-біологічні науки». Collegium Medicum в Бидгощі, Університет М.Коперніка в Торуні.
– Журнал «Фізичне виховання і здоров’я. Соціальна перспектива». Опольський технологічний університет, Державна вища професійна школа в Раціборжі, Університет Балеарських островів (Іспанія).
– «Повсякденне навчання». Університет М.Коперніка в Торуні.
– «Педагогіка і психологія спорту». Університет М.Коперніка в Торуні.
– «Якість у спорті». Університет М.Коперніка в Торуні.
– «Журнал освіти, здоров’я та спорту». Університет М.Коперника в Торуні.
– «Рухова діяльність людей різного віку». Щецинський університет.
– «Наукові щорічники Академії фізичного виховання і спорту в Гданську». Академія фізичного виховання і спорту в Гданську.
– «Наукові щорічники Академії фізичного виховання у Вроцлаві». Академія фізичного виховання у Вроцлаві.
– Журнал зміцнення здоровя та відпочинку. Жешовський університет.
– «Наукові зошити Економічного університету в Бидгощі». Університет економіки в Бидгощі.
– «Балтійський журнал здоров’я та фізичної активності». Академія фізичного виховання і спорту в Гданську.
– «Фізичне виховання студентів». Харківський НПУ (Україна).
– «Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту». Харківський НПУ (Україна).
– «Здоровя, Спорт, Реабілітація». Харківський НПУ (Україна).
– «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку». РДГУ (Україна).
– «Оздоровлення та відпочинок». НУВГіП (Рівне, Україна).
Член учених колегій (редколегії, вченої ради) журналів:
– «Педагогіка і психологія спорту». Університет М.Коперніка в Торуні.
– «Якість у спорті». Університет М.Коперніка в Торуні.
– Журнал освіти, здоров’я та спорту. Університет М.Коперніка в Торуні.
– «Наукові зошити Економічного університету в Бидгощі». Університет економіки в Бидгощі.
– «Фізичне виховання студентів». Харківський НПУ (Україна).
– «Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту». Харківський НПУ (Україна).
– «Здоров’я, Спорт, Реабілітація». Харківський НПУ (Україна).
– «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (РДГУ, Україна).
– «Оздоровлення та відпочинок». НУВГіП (Рівне, Україна).
Професором-сумісником нашої кафедри працює від 1.09.2021 р. Різні форми його занять активно супроводжує якісним візуальним рядом з українським текстовим коментарем, що допомагає студентам краще усвідомити сутність пропонованого матеріалу і сприяє в опануванні польською мовою. Учасник низки міжнародних науково-практичних конференцій, організованих на кафедрі. Входить до складу редколегій фахового науко-метричного збірника «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» РДГУ (категорія «Б»). Читає для здобувачів вищої освіти кафедри ОС «Магістр» навчальні курси: «Міжнародна культурна комунікація», «Міжнародний менеджмент і маркетинг у соціокультурній сфері», «Лідерство та партнерство у професійній діяльності» та ін.
Коло наукових інтересів: менеджмент соціокультурної діяльності, фізична культура і спорт, міжнародна інформація.
Контакт e-mail – radek.muszkieta@gamil.com muszkieta@umk.pl.